Co w Prawie Piszczy | Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania
4089
post-template-default,single,single-post,postid-4089,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania

Wnosząc pozew należy podać miejsce i adres zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną. W świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt III CZP 43/14) nie ma już żadnych wątpliwości, że ich niewskazanie w pozwie jest brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie powództwu prawidłowego biegu. To ważny problem praktyczny dla przedsiębiorców. Pamiętać należy, że adresu zamieszkania nie zastąpi ani adres prowadzonej działalności gospodarczej (najczęstszy adres widoczny w CEiDG), ani adres miejsca pracy.

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 K.p.c. w pozwie należy podać miejsce zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Obowiązek podania miejsca zamieszkania – co oczywiste – nie ogranicza się wyłącznie do wskazania miejscowości, w której dana osoba przebywa, ale oznacza również konieczność podania dokładnego adresu ze wskazaniem ulicy i numeru mieszkania.

Pamiętając o art. 135 § 1 k.p.c., zgodnie z którym w przypadku trudności z doręczeniem pisma procesowego w miejscu zamieszkania, możliwe jest doręczenie go w miejscu pracy lub tam, gdzie zastanie się adresata, część pełnomocników uważała, że pozew z podanym adresem miejsca pracy trzeba uznać za formalnie prawidłowy i standardowo doręczyć go pozwanemu.

W orzecznictwie istniały jednak co do tego wątpliwości.

Zagadnienie to jednoznacznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który we wskazanym powyżej orzeczeniu przesądził, że brak adresu zamieszkania pozwanego w pierwszym piśmie procesowym jest brakiem formalnym pozwu. Tym samym w przypadku niewskazania miejsca zamieszkania, bądź błędnego wskazania (nawet, gdy sąd dysponuje dokładnym miejscem pracy pozwanego) sąd wezwie powoda, by w terminie siedmiu dni uzupełnił brak formalny pozwu. W przypadku, gdy brak ten nie zostanie uzupełniony w terminie, sąd zwróci pozew.

Restrykcyjne stanowisko Sądu Najwyższego może powodować zastrzeżenia w kontekście obowiązku wskazania adresu zamieszkania pozwanego w przypadku, gdy jego ustalenie jest niemożliwe lub wysoce utrudnione. W praktyce może się to wiązać nawet z ograniczeniem prawa do sądu.

W momencie składania pozwu trzeba zwrócić szczególną uwagę na wskazanie dokładnego adresu zamieszkania pozwanego, w miarę możliwości weryfikując wcześniej, czy adres ten jest aktualny. Jeżeli sąd nie będzie mógł doręczyć pisma na podany adres, wezwie do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni, co w praktyce często jest czasem zbyt krótkim, by ustalić i podać prawidłowy adres.

Skąd wziąć adres domowy pozywanego?

Najlepiej zadbać o jego wpisanie do zawieranej umowy. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to w celu ustalenia adresu można się zwrócić z wnioskiem do Wydziału Udostępnienia Informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA bądź do wydziału do spraw obywatelskich właściwej gminy.

W przypadku, gdy nie uda się w ten sposób uzyskać aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu na podstawie art. 144 K.p.c. w związku z art. 143 K.p.c. Warunkiem koniecznym jest jednak uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu nie jest możliwe do ustalenia z przyczyn obiektywnych.

Autor: Anna Łużniak

SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW

anna.luzniak@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj