Co w Prawie Piszczy | Badania i rozwój – nowa ulga B+R
6091
post-template-default,single,single-post,postid-6091,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Badania i rozwój – nowa ulga B+R

Od 31 grudnia 2016 r. obowiązuje tzw. ustawa o działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 r., poz. 1933). Wprowadziła ona zmiany mające ułatwić prowadzenie badań i rozwoju, premiując jednocześnie komercjalizowanie wyników badań i uzyskiwanie ich ochrony na drodze prawnej.

Ustawa reguluje m.in. możliwość preferencyjnego rozliczenia kosztów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R), w tym kosztów działań zmierzających do uzyskania ochrony własności intelektualnej (opłaty urzędowe, obsługa prawna).

Nowe przepisy istotnie rozszerzają istniejącą już wcześniej możliwość rozliczenia części kosztów poniesionych przez podatnika na działalność B+R (tak zwane „koszty kwalifikowane” – w pierwszej kolejności – koszt jest odejmowany przychodu a następnie, odejmowany drugi raz, od podstawy opodatkowania).

Ustawa poszerza możliwość zastosowania kosztów kwalifikowanych. Poza dotychczas dopuszczonymi do preferencyjnego rozliczenia kosztami (jak np. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R czy – w wybranych sytuacjach – korzystanie z aparatury naukowo-badawczej), ustawa wprowadziła nowe kategorie kosztów, które mogą być rozliczone jako kwalifikowane.

W wyniku wprowadzonych zmian, możliwości preferencyjnego rozliczania zostały rozszerzone m.in. o koszty opłat urzędowych i obsługi prawnej, poniesione w celu uzyskania patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Rozszerzony zakres ulgi B+R (opłaty urzędowe i koszty obsługi prawnej), przysługuje wyłącznie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Pozostali podatnicy, mogą korzystać z ulgi w dotychczasowym zakresie, przy również dla nich, ustawodawca przewidział istotne udogodnienia.

Poza poszerzeniem zakresu kosztów, które mogą podlegać preferencyjnemu rozliczeniu – ustawodawca podniósł limity wysokości dokonywanych odliczeń. Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, wynoszą one teraz maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (dotychczas – 30% albo 20%, zależnie od tytułu ponoszonych kosztów). Dla „dużych podatników” limity takie zostały również podniesione – do 50% wybranych kosztów „osobowych” (np. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R) oraz 30% pozostałych kosztów przewidzianych w ustawie (dotychczas – odpowiednio 30% i 10%). Jednocześnie, wszyscy podatnicy mogą korzystać z wydłużonego terminu na rozliczenie ulgi (nawet do sześciu lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia).

Jak wynika z powyższego, ustawa chroni nie tylko wielkie przedsięwzięcia badawcze prowadzone przez międzynarodowe korporacje, ale też innowacje prowadzone na skalę lokalną. Przykładowo, preferencyjnym zasadom rozliczeń może podlegać np. wytworzenie i uzyskanie ochrony dla atrakcyjnego designu (wzór przemysłowy).

Nowe zasady opodatkowania mogą być dodatkową zachętą dla podejmowania działań zmierzających do uzyskania ochrony nowych rozwiązań powstałych w ramach działalności przedsiębiorstwa. Warto więc korzystać z wprowadzonych nową ustawą możliwości i uzyskiwać chronioną prawnie wyłączność wypracowanych, innowacyjnych rozwiązań.

Autor: Andrzej Boboli

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

andrzej.boboli@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj