Co w Prawie Piszczy | Czy pracodawca musi przemówić w języku obcym? – część 1
7060
post-template-default,single,single-post,postid-7060,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Czy pracodawca musi przemówić w języku obcym? – część 1

Coraz więcej pracodawców zatrudnia pracowników z zagranicy, w tym także niepochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Zatrudnianie cudzoziemców może wiązać się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które spoczywać będą na pracodawcy (np. weryfikacja zezwolenia na pracę na terytorium RP, etc.).

Ale czy w ramach tych obowiązków pracodawca jest zobowiązany również do przetłumaczenia umowy o pracę oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem zatrudnienia na język ojczysty obcokrajowca?

Zgodnie z ustawą o języku polskim umowy z zakresu prawa pracy sporządza się w języku polskim.

Obowiązek ten powstaje gdy:

  • osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz
  • umowa o pracę ma być wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co ważne obydwie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Ustawa dopuszcza możliwość (ale nie obowiązek) zawarcia umowy o pracę w języku obcym, którym włada cudzoziemiec. Nie musi to być język ojczysty cudzoziemca, wystarczy by nim władał w stopniu pozwalającym na zrozumienie treści umowy, jednak możliwość taka powstaje dopiero w sytuacji, gdy zatrudniana osoba wystąpi z wnioskiem do przyszłego pracodawcy o sporządzenie umowy w języku dla niej zrozumiałym, a pracodawca pouczy ją o prawie do sporządzenia umowy również w języku polskim.

Tematyką języka, w którym powinna być zawarta umowa o pracę zajmuje się także ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 88h pracodawca zatrudniający cudzoziemca, od którego wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, jest zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przed jej podpisaniem przedstawienia tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca (co nie oznacza, że musi to być język ojczysty)[1].

Co do zasady nie ma więc obowiązku zawierania umowy o pracę w języku ojczystym zatrudnianego obcokrajowca. Obowiązek sporządzenia tłumaczenia nie powstaje także w sytuacji, kiedy cudzoziemiec włada językiem polskim w takim stopniu by móc zrozumieć postanowienia zawieranej umowy lub nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę[2].

Dobrą praktyką pracodawcy, w szczególności takiego, który spodziewa się zatrudnić wielu obcokrajowców, mogłoby być przygotowanie dwujęzycznych wzorów umowy o pracę, tak aby pracodawca w przyszłości nie musiał zastanawiać się, który z zatrudnianych cudzoziemców w stopniu dostatecznym włada językiem polskim, a któremu – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – należy przedstawić tłumaczenie umowy.

Dwujęzyczne wzory umów zmniejszają także ryzyko po stronie pracodawcy, że zatrudniany obcokrajowiec nie zrozumiał w pełni wynikających z zawieranej umowy obowiązków, przez co w przypadku ich niewykonania / naruszenia, z większą pewnością można będzie go pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga bo już w kolejnym tygodniu wrócimy z opisem stanu prawnego dot. tłumaczeń dokumentów w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

[1] Od 01.01.2018 roku analogiczny obowiązek spoczywał będzie na pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, wobec którego nie wymaga się zezwolenia na pracę (dodany art. 90d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

[2] Tylko do 01.01.2018 roku. Po wskazanej dacie jeśli wobec obcokrajowca nie będzie wymagane pozwolenie na pracę, a język polski nie będzie dla niego językiem zrozumiałym, pracodawca i tak zobowiązany będzie do przedłożenia tłumaczenia umowy o pracę.

 

Autorzy:

Magdalena Maślak – Gościmińska – consultant, aplikant adwokacki, t: +48 71 75 00 784, magdalena.maslak@olesinski.com

Martyna Ryt – stażysta dział prawny, t: +48 71 75 00 749, martyna.ryt@olesinski.com

Autor: Magdalena Maślak – Gościmińska

SENIOR CONSULTANT / LAW DEPARTMENT

magdalena.maslak@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj