Co w Prawie Piszczy | Jakie będą skutki konwencji MLI?
7151
post-template-default,single,single-post,postid-7151,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Jakie będą skutki konwencji MLI?

Aktualnie trwa w Polsce proces ratyfikacji Konwencji wielostronnej modyfikującej zasady przewidziane w dwustronnych umowach ws. unikania podwójnego opodatkowania (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – „MLI”. Jak wskazywaliśmy już w newsletterze (http://mail.great-news.pl/p/0hdcj1urw3/pvhudtx6l0/), zasadniczym założeniem konwencji jest uszczelnienie systemów podatkowych.

Zakres obowiązywania konwencji w odniesieniu do konkretnych umów ws. unikania podwójnego opodatkowania (UPO) będzie jednak zróżnicowany. Państwa przystępujące do MLI powinny bowiem przedstawić  swoje stanowisko w zakresie przyjęcia poszczególnych regulacji Konwencji poprzez złożenie, odpowiednio:

  • zastrzeżeń o niestosowaniu przepisów MLI do wszystkich/ konkretnych UPO;
  • notyfikacji UPO lub konkretnych przepisów UPO, do których odnosić się będą wybrane postanowienia MLI;
  • wyboru fakultatywnych lub alternatywnych opcji przewidzianych w MLI;
  • oświadczeń o stosowaniu konkretnych rozwiązań przewidzianych w MLI.

Tak jak wskazywaliśmy, zmiany nie obejmą na razie umów zawartych m.in. z Niemcami i USA – Polska wyłączyła je z zakresu zastosowania MLI.

 

Uwzględniając zgłoszone przez Polskę notyfikacje i zastrzeżenia, najważniejsze zmiany w UPO objętych MLI będą dotyczyły:

  1. Zamiany metody unikania podwójnego opodatkowania

Bardziej korzystna dla podatników metoda wyłączenia z progresją  zostanie zastąpiona metodą tzw. proporcjonalnego odliczenia. Poprzednia metoda polegała w pewnym uproszczeniu na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z opodatkowania zarówno w państwie uzyskania jak i w państwie rezydencji. Uwzględnia się go jednak przy ustaleniu wysokości skali podatkowej w państwie rezydencji. Zgodnie ze zmianami od podatku obliczonego w państwie rezydencji od całości dochodów, podatnik może odliczyć –  w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Polska zdecydowała się w tym zakresie na „pełną opcję”, zgodnie z którą po przyjęciu Konwencji, w każdej zawartej przez Polskę UPO, w której dotychczas stosowana była metoda wyłączenia z progresją – ma nastąpić automatyczna zmiana na metodę proporcjonalnego odliczenia.

Na chwilę obecną zmiana ta znajdzie zastosowanie w stosunku do umów podatkowych zawartych m.in.: z Austrią, Hiszpanią, Japonią, Portugalią czy Wielką Brytanią.

 

  1. Wprowadzanie zasady principal purpose test (PPT) – czyli obowiązku określenia przeważającego celu transakcji:

Przedmiotowa zasada ma wyłączyć możliwość korzystania z przywilejów przewidzianych w danej UPO w sytuacji, kiedy jedynym lub też głównym celem zawarcia danej transakcji czy też utworzenia konkretnej struktury byłoby uzyskanie korzyści podatkowej. Ten przepis Konwencji jest elementem tzw. minimalnego standardu i państwa – sygnatariusze konwencji nie mogli z niego zrezygnować.

W praktyce, w przypadku chęci zastosowania postanowień UPO, które umożliwiają skorzystanie z obniżonej stawki podatku lub też ze zwolnienia z podatku, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dana transakcja nie została przeprowadzona w celu uzyskania korzyści podatkowej.

 

  1. Dodatkowy warunek umożliwiający skorzystanie z obniżonej stawki podatku u źródła:

Konwencja wprowadza możliwość skorzystania z niższej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z podatku u źródła z tytułu wypłat dywidend do wspólnika będącego nierezydentem. Stać się tak może w przypadku, gdy posiada on określony udział w kapitale spółki zależnej przez okres co najmniej 365 dni, który obejmuje również dzień wypłaty dywidendy (w celu obliczania tego okresu nie będą brane pod uwagę zmiany własnościowe wynikające bezpośrednio z reorganizacji tj. w wyniku połączenia lub podziału spółki, która obejmuje aktywa lub która wypłaca dywidendy).

Przyjęcie ww. rozwiązania będzie możliwe jednak tylko w odniesieniu do tych umów podatkowych, które przewidują niższe stawki podatku u źródła lub zwolnienia z nich w całości oraz w których wymagany okres posiadania udziału w kapitale jest krótszy niż 365 dni (postanowienie niniejsze nie znajdzie zastosowania w przypadku UPO, w których ww. warunek dotyczy dłuższego okresu np. 24 miesięcy tj. np. Umowa z Cyprem). Na chwilę obecną ww. zapis będzie dotyczył m.in.: UPO z Francją i Hiszpanią.

 

  1. Wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej:

Klauzula nieruchomościowa przewiduje, że dochód ze sprzedaży udziałów (akcji) lub porównywalnych praw może podlegać opodatkowaniu w państwie położenia nieruchomości pod warunkiem, że w dowolnym momencie 365 dniowego okresu poprzedzającego zbycie przedmiotowych udziałów (akcji) lub porównywalnych praw, wartość tych udziałów (akcji) składała się w ponad 50% z wartości majątku nieruchomego.

Wyżej wskazany okres 365 dni będzie miał zastosowanie w odniesieniu do tych UPO, w których nie został wyznaczony określony termin dla dokonania oceny, czy zostało spełnione kryterium ponad 50% progu wartości majątku nieruchomego.

Mając na uwadze projekty formularzy złożone przez inne państwa, które podpisały Konwencję oraz stanowisko Polski w tym zakresie, ww. klauzula znajdzie zastosowanie m.in. w UPO z Belgią, Francją oraz Hiszpanią.

 

Niezależnie – tak jak już na to wskazywaliśmy –  ostateczne określenie wpływu postanowień MLI na konkretne UPO zawarte przez Polskę, w praktyce będzie wymagało zarówno analizy stanowiska Polski, jak i stanowiska wyrażonego przez drugie państwo (stronę umowy podatkowej, w stosunku do której oba państwa złożyły notyfikację o objęcie jej postanowieniami MLI).

W efekcie, po ratyfikacji Konwencji przez Polskę, w celu ustalenia zasad mających zastosowanie w konkretnym przypadku, trzeba będzie przeprowadzić jeszcze dłuższą i bardziej skomplikowaną analizę, co raczej nie ułatwi prowadzenia działalności przedsiębiorcom na arenie międzynarodowej.

W chwili obecnej nie jest możliwe ostateczne i jednoznaczne określenie skutków związanych z przystąpieniem Polski do MLI. Wydaje się jednak, że mechanizm mający służyć prostszemu i szybszemu wprowadzaniu zmian do jak największej liczby umów bilateralnych na „koniec dnia” utrudni ocenę skutków podatkowych konkretnej transakcji. W tym kontekście OECD deklaruje, że wychodząc naprzeciw ww. problemom planuje stworzenie ogólnodostępnego narzędzia informatycznego, które będzie w prosty sposób przedstawiało zmiany dokonane w UPO.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępie prac w tym zakresie.

 

Autorzy:

Katarzyna Sobieszek – senior consultant, aplikant adwokacki, t: +48 71 75 00 742, katarzyna.sobieszek@olesinski.com

Magdalena Soyta – stażysta dział prawny, t: +48 71 75 00 787, magdalena.soyta@olesinski.com

Autor: Katarzyna Łozińska

SENIOR CONSULTANT / LAW DEPARTMENT

katarzyna.lozinska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj