Co w Prawie Piszczy | Raportowanie bieżące emitentów – koniec wątpliwości?
7263
post-template-default,single,single-post,postid-7263,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Raportowanie bieżące emitentów – koniec wątpliwości?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Projektowane zmiany mają zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie (rozporządzenie MF).

Na projekt rozporządzenia czekaliśmy stosunkowo długo, tym bardziej, że MAR obowiązuje od 3 lipca 2016 r., a konieczność zmiany dotychczasowego rozporządzenia wynika m.in. z braku zgodności
z MAR.

Raportowanie bieżące a MAR

Zgodnie z zasadami MAR każde zdarzenie powinno być oceniane indywidualnie przez emitenta
w kontekście możliwości powstania informacji poufnej. Zatem sztywny katalog zdarzeń gospodarczych obligujących do raportowania wskazywany dotychczas w rozporządzeniu MF, jest niezgodny
z podstawowymi założeniami MAR.

W celu umożliwienia stosowania rozporządzenia MAR przez emitentów (w związku z koniecznością jednoczesnego stosowania rozporządzenia MAR oraz rozporządzenia MF), Komisja Nadzoru Finansowego dnia 28.06.2016 r. wydała stanowisko. Komisja w stanowisku wskazała przepisy rozporządzenia MF, których emitenci nie powinni stosować (co dotyczyło
w większości tzw. zdarzeń gospodarczych), z uwagi na obowiązywanie MAR.

Zgodnie z oczekiwaniami, w projekcie rozporządzenia nie znajdziemy zdarzeń stricte gospodarczych (np. umowy znaczące, utrata aktywów itp.). Projekt rozporządzenia wskazuje natomiast zdarzenia obligujące do publikacji raportu takie jak np. zwołanie WZA czy też zmiany w organach emitenta (czyli tzw. zdarzenia korporacyjne).

Nowe zdarzenia bieżące

Warto zauważyć, że w projekcie rozporządzenia pojawiły się również nowe zdarzenia, które miałyby wiązać się z koniecznością publikacji raportu bieżącego przez emitenta:

– każda rejestracja zmian statutu emitenta, nie tylko w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego;

– zmiana danych teleadresowych emitenta (adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej).

Na tym etapie kilka zagadnień mogłoby zostać doprecyzowanych. Na przykład kwestia momentu, od którego biegnie obowiązek zaraportowania o zmianie statutu – czy jest to chwila otrzymania przez emitenta postanowienia w tym zakresie z KRS, czy też np. moment, w którym emitent dowiedział się
o rejestracji sprawdzając aktualną informację w KRS (te zdarzenia może dzielić znaczny odstęp czasu).

Można by również rozważyć uściślenie pojęcia danych teleadresowych – np. zmiana jakich adresów e-mail powinna być notyfikowana. Osobną kwestią jest to, czy w ogóle zmiana danych teleadresowych emitenta powinna stanowić podstawę do raportowania giełdowego. Czy nie wystarczyłoby aktualizowanie w formie raportu informacji o stronie internetowej emitenta, z uwagi na fakt, że pozostałe informacje, takie jak nr telefonu czy faxu są na niej dostępne?

Problematyczny wydaje się również przepis przejściowy zaproponowany w projekcie rozporządzenia. Zgodnie z nim przepisy rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie po raz pierwszy do raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2017 r., przekazywanych po dniu wejścia
w życie rozporządzenia. Takie brzmienie może powodować utrudnienia w raportowaniu okresowym, skoro część emitentów jest już w procesie przygotowania raportu rocznego za 2017 r. zgodnie
z dotychczasowymi wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia MF.

Projekt rozporządzenia jest aktualnie na etapie opiniowania, zatem ostateczne brzmienie przepisów może odbiegać od zaproponowanego w projekcie.

Autor: Cyryl Szudra

SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI

cyryl.szudra@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj