Co w Prawie Piszczy | Projektowane zmiany w Prawie własności przemysłowej
7299
post-template-default,single,single-post,postid-7299,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Projektowane zmiany w Prawie własności przemysłowej

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej został opublikowany 6 grudnia 2017 r.

Zmiana przepisów uzasadniana jest dwutorowo. Z jednej strony stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej znaków towarowych. Z drugiej zaś dostosowuje przepisy do ugruntowanej praktyki oraz rozwiewa wątpliwości interpretacyjne dotyczące np. katalogu wynalazków podlegających ochronie patentowej czy pojęcia wzoru użytkowego.

Co może się zmienić?

Projektowane zmiany dotyczą m.in.: przedmiotu ochrony dla wzorów użytkowych, zmiany definicji znaku towarowego, nowych uprawnień licencjobiorców, zmiany zasad korzystania z tzw. roszczenia informacyjnego, zasad reprezentacji w sprawach dotyczących wynalazków i wzorów.

Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone, przedsiębiorcy zyskają w szczególności możliwość:

  • rejestrowania jako wzory użytkowe rozwiązań technicznych o charakterze modułowym – dotychczas przepisy wymagały trwałego połączenia elementów – zgodnie z proponowaną zmianą wystarczy istnienie ich funkcjonalnego powiązania;
  • rejestrowania krajowych znaków towarowych bez konieczności spełnienia wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia – zmiana jest konsekwencją nowelizacji unijnych przepisów, a tym samym rozszerzenia katalogu oznaczeń, które mogą pełnić funkcję znaków towarowych o m.in. zapachy czy formy audiowizualne (temat był już przez nas szerzej omawiany w artykule Nowe znaki towarowe – nowe możliwości – kliknij tutaj aby przeczytać);
  • ścigania naruszeń patentów dokonywanych w sposób pośredni, tj. poprzez wytwarzanie i dostarczanie lub oferowanie dostarczania dalszemu podmiotowi trzeciemu środków niezbędnych do urzeczywistnienia wynalazku – dotychczas przepisy przewidywały jedynie możliwość ścigania podmiotów, które były bezpośrednimi naruszycielami praw wyłącznych;
  • korzystania z tzw. przywileju hodowcy w zakresie wynalazków dotyczących ochrony odmian roślin – wykorzystanie materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i tworzenia innych odmian roślin nie będzie stanowiło naruszenia patentu.

Ciekawym rozwiązaniem, które należy oceniać jako propozycję niezwykle pożyteczną dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szerszej niż krajowa ochrony patentowej jest umożliwienie tzw. poszukiwania typu międzynarodowego w odniesieniu do krajowego zgłoszenia wynalazku. Dzięki temu zgłaszający będzie mógł już przy okazji uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce dowiedzieć się więcej na temat stanu techniki w kontekście potencjalnie planowanego rozszerzenia ochrony o inne kraje systemu PCT.

Szerszy dostęp do pomocy prawnej

Projekt zakłada także rozszerzenie uprawnień radców prawnych i adwokatów. Przedstawiciele obu zawodów będą mogli pełnić rolę pełnomocnika w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Likwidacji monopolu rzeczników patentowych przyświeca potrzeba zapewnienia większej dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców chcących uzyskać ochronę dla swoich innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

Przypomnienie od UPRP

Co ciekawe, nowelizacja przewiduje, że Urząd Patentowy w okresie pierwszych 10 lat ochrony będzie przypominał uprawnionym o zbliżającym się terminie do wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony – uiszczenie opłaty będzie wystarczające do jej utrzymania (dziś konieczne jest również złożenie wniosku). Jeśli jednak UPRP zapomni nam przypomnieć o zbliżającym się terminie opłaty, nie będziemy mogli powołać się na tę okoliczność jako usprawiedliwiającą opóźnienie skutkujące uchyleniem ochrony.

Zaproponowane zmiany zmierzają w dobrym kierunku. Zastrzeżenia można mieć jednak do projektowanego przepisu art. 2862 ustawy. Wprowadzenie (trudnego do zrealizowania na etapie początkowym sporu) wymogu udowodnienia faktu naruszenia dla potrzeb skorzystania z roszczenia informacyjnego może stanowić barierę, w wielu przypadkach niemożliwą do przeskoczenia.

Proces legislacyjny jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Czekamy na publikację przez Rządowe Centrum Legislacji pierwszych komentarzy i opinii szerszego grona ekspertów. Jeśli projekt zyska aprobatę, planowane vacatio legis ma wynosić 3 miesiące.

 

Autor: Paulina Maślak-Stępnikowska

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

paulina.maslak-stepnikowska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj