Co w Prawie Piszczy | Kolejna rewolucja w przepisach dotyczących cen transferowych
7587
post-template-default,single,single-post,postid-7587,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Kolejna rewolucja w przepisach dotyczących cen transferowych

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt nowelizacji ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych obowiązujących od 2017 roku.

Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, z jednej strony celem wprowadzenia nowych przepisów jest uproszczenie regulacji podatkowych oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych, w szczególności dla małych i średnich firm w zakresie transfer pricingu. Z drugiej strony, nowe przepisy dadzą pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej szerszy wachlarz uprawnień, co ma wpłynąć na wzrost efektywności kontroli podatkowych. Nadrzędnym celem jednak jest transparentność transakcji między podmiotami powiązanymi.

Planowane jest stworzenie osobnego rozdziału dotyczącego cen transferowych w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT. Ponadto, nowelizacja wprowadza wiele rozwiązań, które dotychczas nie występują w polskim systemie podatkowym. Są one efektem prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie ograniczenia erozji podstawy opodatkowania i przerzucania zysków, tzw. raportów BEPS.

Katalog definicji legalnych

Nowelizacja wprowadza swoisty „słowniczek”, w którym znajdują się definicje takich pojęć jak: cena transferowa (określona jako rezultat finansowy), podmioty powiązane (w tym uwzględnienie powiązań rodzinnych, również zagranicznych), powiązania pośrednie czy transakcja kontrolowana (szeroki zakres tego pojęcia obejmujący również restrukturyzacje oraz umowy CCA).

W szczególności pozytywnie zaskakuje wprowadzenie definicji dla tego ostatniego pojęcia. W licznych interpretacjach indywidualnych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych nierzadko dochodziło do sporów na linii podatnik-organ w zakresie definiowania transakcji lub innych istotnych zdarzeń gospodarczych. Jak widać, nie pomogła nawet interpretacja ogólna Ministra Finansów w tym zakresie.

Najważniejsza będzie wartość transakcji, próg przychodowy (kosztowy) już nieistotny

Proponowane regulacje uchylają przepisy nakazujące obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej cen transferowych (ang. local file) po przekroczeniu progu 2 MLN EUR przychodów/kosztów. Po wejściu w życie proponowanych przepisów istotna będzie wyłącznie wartość danej transakcji. Planowane jest wprowadzenie w formie tabelarycznej nowych progów dla dokumentacji lokalnej:

 • 2 MLN PLN dla transakcji niematerialnych (np. korzystanie z licencji/know-how), zakupu lub świadczenia usług dla transakcji z zakładem zagranicznym oraz innych transakcji;
 • 10 MLN PLN dla transakcji towarowych (np. zakup/sprzedaż środków trwałych czy aktywów) oraz finansowania dłużnego (np. gwarancje).

 

Ponadto, uchylony zostanie próg dla analiz danych porównawczych (benchmarków). Staną się one obowiązkowym elementem każdej dokumentacji lokalnej po przekroczeniu ww. progów (z wyjątkiem tzw. safe harbours, o czym mowa poniżej).

„Bezpieczna przystań”

Wreszcie w polskim systemie prawa podatkowego mają obowiązywać regulacje dotyczące uproszczonych zasad rozliczeń w zakresie cen transferowych (ang. safe harbours). Oznacza to, iż spełnienie przez podatnika warunków wymienionych wprost w nowelizacji, skutkować będzie uznaniem ceny transakcyjnej w transakcji kontrolowanej za cenę rynkową.

Ustawodawca przewiduje tego typu rozwiązanie wyłącznie dla dwóch rodzajów transakcji. Pierwszy rodzaj to tzw. usługi o niskiej wartości dodanej. Wprowadzony zostanie wykaz usług (w formie załącznika do ustaw), które – po spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z nowelizacji – mogą zostać uznane za usługi o niskiej wartości dodanej. Drugi rodzaj transakcji, dla którego ustawodawca przewidział tego typu uproszczenie to pożyczki (w tym kredyty i emisje obligacji). W tym przypadku podatnik również musi spełnić szereg wymogów aby zastosować uproszczenie. Wówczas, podatnicy nie będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji lokalnej oraz analizy danych porównawczych.

Dodatkowe uprawnienia funkcjonariuszy KAS

Nowelizacja daje możliwość uznania przez kontrolujących, iż w danych okolicznościach podmioty niezależne nie zrealizowałyby danej transakcji (ang. non-recognition) lub zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność (ang. recharacterization). Tego typu klauzula daje możliwość organom podatkowym zmienienia klasyfikacji danej transakcji lub jej pominięcia, a w konsekwencji oszacowania ceny transferowej według własnego uznania.

Pozostałe – również istotne – zmiany:

 • wprowadzenie jednolitej reguły, zgodnie z którą korekta cen transferowych (ang. TP adjustment) stanowi przychód (lub KUP) i jest ujmowana w roku, którego dotyczy. W tym celu podatnik jest obowiązany do spełnienia kilku przesłanek wynikających z nowelizacji (m.in. otrzymanie oświadczenia od podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty w tej samej wysokości);
 • permanentne wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych do dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (wyjątek: termin na sporządzenie dokumentacji grupowej (ang. master file) zostaje wydłużony do dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego);
 • wprowadzenie nowych zasad dla obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej – do sporządzenia tego rodzaju dokumentacji będą zobowiązani podatnicy:
  • mający obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej,
  • będący częścią grupy podmiotów powiązanych,
  • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 MLN PLN lub jej równowartość;
 • możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy (w tym również w języku angielskim) w celu realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych;
 • uchylenie obowiązku sporządzenia uproszczonych sprawozdań PIT/TP i CIT/TP i zastąpienie go obowiązkiem raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), którego celem jest dokładniejsze typowanie podatników do kontroli podatkowych;
 • doprecyzowanie, że w przypadku kalkulowania wartości transakcji należy brać pod uwagę kwotę pomniejszoną o podatek od towarów i usług (kwotę netto);
 • możliwość zastosowania przez podatników innych metod niż obowiązujące dotychczas (w tym metoda techniki wyceny), wówczas gdy zastosowanie aktualnie obowiązujących metod nie jest możliwe.

 

Proponowane regulacje wydają się generalnie korzystne dla podatników. Ich kształt może jednak jeszcze ulec zmianie. Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do końca lipca.

Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2019 r. Ustawodawca przewiduje natomiast przepisy przejściowe. Podatnicy będą mieli prawo do zastosowania regulacji wynikających z nowelizacji już od roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2017 r.

 

 

Autor: Wojciech Niedźwiedzki

CONSULTANT / TAX DEPARTMENT

wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj