Co w Prawie Piszczy | Nowe obowiązki emitentów
7610
post-template-default,single,single-post,postid-7610,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Nowe obowiązki emitentów

Emitenci notowani na GPW chyba już oswoili się z faktem, że praktycznie co roku serwowana jest im nowa porcja regulacji.

Nie inaczej będzie w 2019 r. Nadchodzące zmiany wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania z dnia 17 maja 2017 r. Termin na implementację ww. dyrektywy do przepisów krajowych to 10 czerwca 2019 r.

Dyrektywa dotyczy tych spółek, które mają siedzibę na terytorium UE i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – tj. spółek publicznych notowanych na GPW.
W szczególności będą nią zainteresowane podmioty tworzące zgrupowania spółek – ponieważ dyrektywa zwiększa zakres obowiązków związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi.

Dyrektywa ma na celu stworzenie takich warunków, które będą zachęcały akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania – przynajmniej takie jest jej założenie.

Poniżej przedstawiamy kilka uregulowań wprowadzanych ww. dyrektywą, niemniej na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ponieważ na chwilę obecną nie został opublikowany projekt ustawy, który wprowadzałby ww. dyrektywę do polskich przepisów.

Koniec z anonimowością akcjonariatu?

Dyrektywa ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy spółkami a akcjonariuszami. Państwa członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia takich mechanizmów, które pozwolą spółkom na identyfikację swoich akcjonariuszy, tak aby spółka mogła skomunikować się z danym akcjonariuszem bezpośrednio.

Informacje dotyczące akcjonariusza powinny obejmować co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej także nr rejestracji lub identyfikator LEI, jak również liczbę akcji oraz na wniosek spółki, kategorie oraz rodzaj posiadanych akcji.

Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim kompetencję do wprowadzenia ograniczenia, zgodnie z którym spółka będzie mogła zażądać identyfikacji jedynie akcjonariuszy posiadających więcej niż określony odsetek akcji lub praw głosu – odsetek ten nie może być wyższy niż 0,5 %.

Polityka wynagrodzeń

Dyrektywa wprowadza mechanizmy mające na celu zwiększenie transparentności w zakresie wynagrodzeń dyrektorów – pojęcie to obejmuje zarówno członków zarządów, jak również członków rad nadzorczych.

Zgodnie z dyrektywą, obligatoryjnym dokumentem, jaki powinien zostać przyjęty przez spółkę, ma być polityka wynagrodzeń, co do której akcjonariusze powinni posiadać wiążące prawo głosu podczas walnego zgromadzenia. Spółki powinny wypłacać dyrektorom wynagrodzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń zatwierdzoną przez walne zgromadzenie.

Państwa członkowskie mają jednak możliwość ograniczenia wpływu głosowania przez walne zgromadzenie na kształt polityki wynagrodzeń – mogą postanowić, że głosowanie w sprawie polityki wynagrodzeń ma jedynie charakter doradczy.

Ponadto polityka wynagrodzeń:

  • powinna być poddawana pod głosowanie na walnym zgromadzeniu
    w przypadku każdej istotnej zmiany oraz zawsze co najmniej co cztery lata.
  • powinna przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki, a także wyjaśniać, w jaki sposób tego dokonuje.
  • powinna być jasna i zrozumiała oraz powinna opisywać różne stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Na przykład, gdy spółka przyznaje wynagrodzenie w formie akcji, polityka musi określać okresy nabycia uprawnień, a w stosownych przypadkach zachowanie akcji po ich nabyciu.
  • po jej przyjęciu przez walne zgromadzenie, wraz z datą i wynikami głosowania powinna bezzwłocznie zostać opublikowana na stronie internetowej spółki i powinna pozostawać dostępna tak długo, jak ma zastosowanie.

 

Już w czwartek na naszym blogu pojawi się kolejny wpis na temat nowych obowiązków emitentów. Zachęcamy do lektury!

 

Autor: Cyryl Szudra

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

cyryl.szudra@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj