Co w Prawie Piszczy | Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. I
7777
post-template-default,single,single-post,postid-7777,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. I

Instytucja przygotowanej likwidacji została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2016 r wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne[1]. Procedura opiera się na założeniach przyjętych w prawie anglosaskim (pre-packaged administration), stąd powszechnie określana jest jako pre-pack.

 

Na czym polega pre-pack?

Przygotowana likwidacja jest procedurą umożliwiającą sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorcy na warunkach określonych we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który jest składany w sądzie wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Zatem podmiotem uprawnionym do zainicjowania procedury pre-pack jest wyłącznie podmiot, który może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Podstawowym celem przygotowanej likwidacji jest usprawnienie przebiegu postępowania upadłościowego skutkujące skróceniem czasu trwania postępowania oraz zaspokojeniem wierzycieli upadłego w możliwie najwyższym stopniu. Instytucja niesie za sobą również wiele korzyści i szans dla potencjalnych inwestorów, pozwalając na płynne przejęcie jeszcze zdrowego przedsiębiorstwa.

 

Kto może nabyć składniki majątkowe?

Nabywca składników majątkowych przedsiębiorcy jest wskazywany przez podmiot składający wniosek o ogłoszenie upadłości w treści wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Może być nim co do zasady każdy zainteresowany podmiot, w tym również wierzyciel, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika. Należy jednak mieć na uwadze, że ustawa Prawo upadłościowe wprowadza zaostrzony rygor dotyczący ceny sprzedaży w stosunku do kręgu podmiotów „powiązanych” z dłużnikiem, takich jak m. in. małżonkowie, krewni, członkowie zarządu, wspólnicy spółki postawionej w stan upadłości (podmioty zostały szczegółowo wymienione w przepisie art. 128 ustawy prawo upadłościowe). Sprzedaż składników majątkowych upadłego na rzecz wskazanych podmiotów może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zaoferowania ceny sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego.

 

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji może być:

  • przedsiębiorstwo jako całość,
  • zorganizowana część przedsiębiorstwa lub
  • składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa.

 

Etapy procedury pre-pack

Procedura przygotowanej likwidacji składa się z następujących etapów:

  • poszukiwanie inwestora, uzgodnienie ceny i innych warunków sprzedaży;
  • wycena składników majątku;
  • zatwierdzenie warunków sprzedaży przez sąd i wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
  • zawarcie ostatecznej umowy z syndykiem i wydanie przedsiębiorstwa nabywcy.

 

Cena sprzedaży

W pewnych przypadkach proponowana przez potencjalnego nabywcę cena składników majątkowych może być niższa od ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Warunkiem zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży jest zaoferowanie przez potencjalnego nabywcę ceny wyższej niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w zwykłym trybie, po pomniejszeniu jej o hipotetyczne koszty takiego postępowania. W przypadku, gdy cena odpowiada powyższym kwotom, sąd ma obowiązek uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Sąd musi zatem przed zatwierdzeniem warunków sprzedaży ustalić, czy sprzedaż w ramach przygotowanej likwidacji będzie korzystniejsza niż likwidacja majątku na zasadach ogólnych. W praktyce sąd przeprowadza pewnego rodzaju symulację przebiegu postępowania upadłościowego uwzględniającą oba wspomniane powyżej tryby. Na jej podstawie ustala możliwą do uzyskania cenę sprzedaży. Następnie dokonuje zestawienia obu możliwych do uzyskania cen. W konsekwencji, w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że postępowanie upadłościowe prowadzone na zasadach ogólnych wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego i żmudnego procesu likwidacji składników majątkowych, nawet zaoferowanie przez nabywcę ceny znacznie zaniżonej w stosunku do rzeczywistej wartości rynkowej składników majątkowych może skutkować zatwierdzeniem przez sąd warunków sprzedaży. Kryterium przesądzającym będzie bowiem to, czy zaoferowana cena sprzedaży pozwoli zaspokoić wierzycieli w większym stopniu niż cena, która zostałaby uzyskana w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych.

W wyjątkowych przypadkach, gdy przemawiają za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży pomimo, że cena jest jedynie zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym (pomniejszonej o koszty postępowania). To, czy w konkretnych okolicznościach zachodzą przesłanki do wyrażenia zgody na sprzedaż po obniżonej cenie podlegać będzie jednakże ocenie sądu.

 

Zakończenie

W kolejnych wpisach przedstawimy Państwu dalsze etapy procedury pre-pack (w szczególności kwestię dokonania wyceny składników majątku oraz zawarcia ostatecznej umowy z syndykiem) oraz korzyści, jakie niesie za sobą instytucja przygotowanej likwidacji przede wszystkim dla wierzycieli i inwestorów.

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.

Autor: Zbigniew Drabik

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

zbigniew.drabik@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj