Co w Prawie Piszczy | Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. II
7791
post-template-default,single,single-post,postid-7791,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. II

Przygotowana likwidacja (w skrócie „pre-pack”) to instytucja niezwykle atrakcyjna dla inwestorów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa wolnego od obciążeń i często w korzystnej cenie. Nie są to jednak jedyne zalety przygotowanej sprzedaży, a taka formuła zbycia przedsiębiorstwa może okazać się korzystna w różnych warunkach – tak dla inwestora, jak dla wierzycieli i niewypłacalnego dłużnika.

W poprzednim wpisie (który możecie Państwo przeczytać tutaj) przybliżyliśmy ogólny zarys procedury pre-pack wraz z jej etapami, opisem przedmiotu sprzedaży i dopuszczalnej prawem ceny. W drugiej części wpisu skupimy się na wycenie przedmiotu sprzedaży, zawarciu umowy oraz zaletach pre-packu.

 

Wycena

Przesłanką zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży jest zaproponowanie ceny wyższej niż kwota możliwa do uzyskania w „zwykłym” postępowaniu upadłościowym, tego potencjalnego postępowania. W wielu przypadkach cena składników majątkowych może być niższa od ich rzeczywistej wartości rynkowej (więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać tutaj ).

W jaki sposób jednak ustalić cenę, którą powinien zaoferować inwestor?

Miarodajną podstawą określenia rzeczywistej ceny składnika majątku będącego przedmiotem pre-packu powinna być wycena sporządzona przez biegłego sądowego. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem e przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Powyższe pozwala na weryfikację uzgodnionej ceny.

 

Zawarcie umowy

Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z opisem i oszacowaniem następuje etap, w którym sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży. W przypadku wydania postanowienia pozytywnego w obu aspektach umowa sprzedaży zawierana jest przez nabywcę (inwestora) z syndykiem na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż trzydzieści dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. (chyba, że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidują inny termin). Umowa zawierana jest pod warunkiem wpłacenia jednorazowo całej uzgodnionej i zatwierdzonej ceny.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży

W normalnych warunkach przedsiębiorstwo (lub inny sprzedawany składnik majątku) wydany zostaje w momencie zawarcia umowy lub w terminie późniejszym ustalonym w umowie sprzedaży.

W ramach wyjątku, w razie gdy proponowana cena była w całości wpłacona na rachunek depozytowy sądu przed ogłoszeniem upadłości, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. jeszcze przed jego uprawomocnieniem się i przed podpisaniem umowy. Powyższe pozwala na wyeliminowanie ewentualnego zastoju działalności, co zwykle zagraża trwałości przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Po przejęciu przedsiębiorstwa nabywca uzyskuje prawo jego prowadzenia w granicach zwykłego zarządu, ale przede wszystkim zyskuje bezpośrednią możliwość zapoznania się z jego funkcjonowaniem.

Zalety przygotowanej likwidacji

Bazową zaletą przygotowanej likwidacji jest poprawienie efektywności postępowania upadłościowego. Sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa dokonywana jest bezpośrednio po zatwierdzeniu warunków sprzedaży przez sąd, co pozwala uniknąć długotrwałej procedury likwidacji majątku przez syndyka. Skutek ten finalnie przynosi wymierne korzyści tak dla wierzycieli i nabywcy, jak dla dłużnika i osób trzecich, które można określić w sposób następujący:

Podsumowanie

Nabycie składników majątkowych w ramach przygotowanej likwidacji przebiega stosunkowo szybko, pozwala zaoszczędzić koszty, a przy tym inwestor, nabywając składniki majątkowe, ma gwarancję (skutek wynikający wprost z ustawy), że są one wolne od obciążeń.

Dzięki instrumentowi pre-packu, przy owocnych negocjacjach i sprawności działania sądu zmiana właściciela i oddłużenie przedsiębiorstwa mogą być przeprowadzone niemalże z dnia na dzień, bez informowania rynku i utraty zbudowanej pozycji.

Liczne korzyści przygotowanej likwidacji przemawiają za wzięciem jej pod uwagę w procesach inwestycyjnych i korzystaniem z jej dobrodziejstw.

 

Autor: Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR

paulina.siemiatkowska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj