Co w Prawie Piszczy | Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek
7871
post-template-default,single,single-post,postid-7871,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek

Nowelizacje ustawy o KRS i ustawy o rachunkowości przyniosły szereg istotnych zmian w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek zarówno w kwestii sporządzania i podpisywania sprawozdań, jak i składania sprawozdań do rejestru przedsiębiorców. Nowe przepisy w sposób szczególny wpływają na sytuację spółek, których członkowie zarządu są cudzoziemcami. Na bieżąco śledzimy zmiany dotyczące nowych zasad sprawozdawczości finansowej.

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu – służymy pomocą. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najistotniejszych kwestii.

1. Sporządzanie sprawozdań

Od dnia 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe są sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów i składane do systemu Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

Struktury logiczne e-sprawozdań zostały opublikowane na stronie MF: www.mf.gov.pl

Wszystkie osoby podpisujące sprawozdanie finansowe – członkowie zarządu, jak i osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych – podpisują sprawozdanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP.

Założenie profilu ePUAP jest bezpłatne, można go dokonać w placówkach większości banków, wymaga jednak posiadania numeru PESEL.

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP powinno zostać opatrzone także sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z badania jest również sporządzane w formie elektronicznej oraz jest opatrywane podpisem elektronicznym przez biegłego rewidenta.

W przypadku spółek sporządzających sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (co do których Ministerstwo Finansów nie opublikowało struktury logicznej) – sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej. Tak sporządzone sprawozdanie również powinno zostać podpisane profilem ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Składanie sprawozdań do KRS

Nowa regulacja przewiduje dwa tryby składania sprawozdań finansowych do rejestru:

w trybie bezpłatnym – zgłoszenie sprawozdania finansowego do RDF wymaga posiadania przez przynajmniej jednego członka zarządu numeru PESEL i ujawnienie tego numeru w KRS;

alternatywnie – dla spółek, których członkowie zarządu nie posiadają numeru PESEL: w trybie płatnym (140 zł) za pośrednictwem systemu S24, sprawozdanie może być złożone także przez pełnomocnika.

Spółki nie mają już osobnego obowiązku składania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego, ponieważ sprawozdania w sposób automatyczny zostaną przekazane z RDF do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (zmieniony art. 27 ust. 2 ustawy o CIT).

Wraz ze sprawozdaniem finansowym, do RDF powinny zostać złożone:

– uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

a także (jeżeli dotyczy):

– sprawozdanie z działalności jednostki,

– sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania.

3. Planowane ułatwienia

Aktualnie procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o KRS.

Zgodnie z planowaną nowelizacją (zawartą w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych) do zgłoszenia sprawozdania finansowego w trybie bezpłatnym (do RDF) uprawniony ma być dodatkowo:

po wejściu w życie ustawy zmieniającej – prokurent, którego numer PESEL został ujawniony w KRS,

od kwietnia 2019 r. – dysponujący pełnomocnictwem udzielonym przez spółkę, radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny, którego numer PESEL został ujawniony w specjalnym rejestrze prowadzonym przez samorządy zawodowe.

Przez cały czas monitorujemy przebieg prac legislacyjnych oraz praktykę stosowania nowych przepisów, w tym stanowiska Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Autor: Michał Bogacz

SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR

michal.bogacz@olesinski.com

Więcej

Autor: Cyryl Szudra

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

cyryl.szudra@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj