Co w Prawie Piszczy | Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na inne postępowania
8144
post-template-default,single,single-post,postid-8144,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na inne postępowania

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzi w wielu aspektach do zmiany ogólnych zasad rządzących innymi postępowaniami. Zatem w zależności m.in. od tego, wobec której strony wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, jak również od rodzaju tego postępowania spotkamy się z odmiennymi zasadami dotyczącymi wszczęcia oraz kontynuowania omawianych w niniejszym artykule postępowań.

Masa układowa i masa sanacyjna

Punkt wyjścia do dokonania prawidłowej oceny skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powinno stanowić ustalenie, czy dane postępowanie dotyczy masy układowej bądź sanacyjnej, czy też nie. Przez masę układową i sanacyjną należy rozumieć mienie dłużnika, nie tylko należące do niego, ale również takie, które służy prowadzeniu przez niego przedsiębiorstwa. Jeżeli przedmiotem postępowania jest jakikolwiek składnik majątkowy, który spełnia powyższe cechy, postępowanie należy uznać za dotyczące masy układowej (odpowiednio – sanacyjnej), co zdeterminuje przebieg omawianych postępowań.

Przyspieszone postępowanie układowe

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wpływa na toczące się już postępowania, jak również na możliwość wszczęcia nowych postępowań.

Nadzorca sądowy nie wstępuje do takich postępowań. Dłużnik w zasadzie samodzielnie podejmuje wszelkie czynności procesowe. Jedynie w przypadku postępowań dotyczących masy układowej dłużnik zobowiązany jest poinformować nadzorcę sądowego o toczących się postępowaniach. Dłużnik zobowiązany jest każdorazowo wystąpić do niego o wyrażenie zgody na czynności takie jak: uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika. Brak takiej zgody powoduje, że czynności dłużnika nie wywołują skutków prawnych.

Postępowanie układowe

Otwarcie postępowania układowego wobec dłużnika nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do wszczęcia przeciwko dłużnikowi któregokolwiek z omawianych postępowań.

Wierzycielowi przysługuje zatem uprawnienie do dokonania wyboru, na jakiej drodze dochodzić roszczeń od dłużnika. Wierzyciel musi jednakże mieć świadomość, że w przypadku, gdy sąd uzna, że nie było przeszkód do umieszczenia dochodzonych wierzytelności w całości w spisie wierzytelności sporządzanym w toku postępowania restrukturyzacyjnego, wierzyciel zostanie obciążony kosztami postępowania nawet w przypadku wygrania procesu.

Do postępowań dotyczących masy układowej obligatoryjnie wstępuje nadzorca sądowy Także w tym wypadku uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez podmiot w restrukturyzacji wymaga zgody nadzorcy sądowego. Z kolei w przypadku, gdy w toku tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę, zakres uprawnień dłużnika ulega ograniczeniu. Zarządca w ramach postępowań dotyczących masy układowej niejako zastępuje dłużnika, dokonując czynności we własnym imieniu ale na jego rzecz.

Postępowanie sanacyjne

Otwarcie postępowania sanacyjnego także nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela omawianych postępowań. Wierzyciel musi jednak mieć świadomość, że również w tym wypadku może zostać obciążony kosztami postępowania niezależnie od wyniku sprawy, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia dochodzonej wierzytelności w całości w spisie wierzytelności sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego.

W zależności od tego, czy postępowania dotyczą masy sanacyjnej, czy też nie, będą się toczyć z udziałem odpowiednio zarządcy bądź dłużnika. W przypadku postępowań dotyczących masy sanacyjnej zarządca podejmuje wszelkie czynności procesowe w imieniu własnym, lecz na rachunek dłużnika.

Podsumowanie

Bez wątpienia świadomość zakresu oddziaływania postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania jest kluczowa z punku widzenia należytej ochrony interesów przedsiębiorcy. Z uwagi na wzrastającą z roku na rok liczbę otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych, przedsiębiorcy powinni liczyć się z tym, że nie tylko będą wchodzić w relacje biznesowe z podmiotami restrukturyzowanymi, ale niejednokrotnie będą także wszczynać postępowania zmierzające do wyegzekwowania należnych im roszczeń. Odpowiednie rozeznanie w powyższej tematyce umożliwi opracowanie i wdrożenie właściwej strategii dochodzenia praw.

Autor: Zbigniew Drabik

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

zbigniew.drabik@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj