Co w Prawie Piszczy | Ustalenie wierzytelności należnych od upadłego podmiotu
8189
post-template-default,single,single-post,postid-8189,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Ustalenie wierzytelności należnych od upadłego podmiotu

Pierwszorzędnym celem postępowania upadłościowego jest jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli. Aby to jednak osiągnąć, musi zostać ustalona wysokość każdej wierzytelności. Wierzyciele nie powinni poprzestać na przekonaniu, że syndyk lub sąd będą posiadać pełną wiedzę o wysokości wierzytelności i towarzyszących jej okolicznościach – nawet jeśli dłużnik nigdy nie zaprzeczał jej istnieniu. Chociażby zwykłe przeoczenie lub błąd mogą spowodować, że wierzytelność nie zostanie uznana, a zaspokojenie wierzyciela finalnie może zostać znacznie utrudnione.

Zgłoszenie wierzytelności

W postępowaniu upadłościowym wierzytelności mogą zostać uznane dopiero, kiedy wierzyciel dokona pisemnego zgłoszenia wierzytelności, w którym opisze jej dokładną wysokość i inne określone w ustawie okoliczności. Należy tego dokonać w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Przekroczenie tego terminu z zasady nie będzie mieć negatywnych konsekwencji dla wierzyciela, o ile zgłoszenie zostanie złożone przed dniem zatwierdzenia ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości i rozpatrzone zostanie przed zakończeniem postępowania upadłościowego. W przeciwnym wypadku nie odniesie ono skutku. Warto pamiętać, że sędzia-komisarz może obciążyć wierzyciela dodatkowymi opłatami, jeśli zgłoszenie wierzytelności zostanie złożone po wskazanym terminie.

Jedynymi wierzytelnościami uznawanymi bez potrzeby składania zgłoszenia są te zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika m.in. w drodze hipoteki lub zastawu, wierzytelności pracownicze i roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego. Jednak również w ich przypadku, warto złożyć zgłoszenie wierzytelności, aby uniknąć niezamierzonych omyłek ze strony syndyka lub sądu.

Lista wierzytelności

Sprawdzenia treści zgłoszeń wierzytelności dokonuje syndyk. W tym momencie syndyk posiada swobodną decyzję co do tego, czy ją uznać i w jakiej wysokości. Na podstawie własnej oceny dokonanych zgłoszeń i zbadania ich zgodności z księgami upadłego, syndyk przygotowuje listę wierzytelności. Po sfinalizowaniu listy syndyk przedkłada ją sędziemu-komisarzowi.

Gdy lista znajdzie się już w sądzie, wierzyciele mogą się z nią zapoznać i zweryfikować, czy w ich ocenie syndyk prawidłowo ustalił wysokość wierzytelności i kategorię. Warto zaznaczyć, że w praktyce treść listy wierzytelności często odbiega od wyobrażeń wierzycieli i nie jest to rzecz nadzwyczajna – syndyk bowiem może nie posiadać pełnej wiedzy o stosunkach dłużnika.

Jeśli zatem wierzyciel nie zgadza się z przedstawioną listą wierzytelności – jest uprawniony do złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o jej złożeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aktualnie to MSiG jest nośnikiem obwieszczeń w postępowaniu upadłościowym. Wskazany termin do zaskarżenia listy wierzytelności jest nieoczywisty i wymaga od wierzycieli czujności. Wierzyciele nie są bowiem indywidualnie informowani o jej złożeniu, a zlekceważenie MSiG-u może skutkować uchybieniem terminu do złożenia sprzeciwu. Wierzyciel straci zatem możliwość prawidłowego uregulowania jego wierzytelności na liście. Do złożenia sprzeciwu uprawniony jest również upadły.

Po zakończeniu wszystkich spraw wywołanych złożonymi sprzeciwami sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności. Dopiero tak zatwierdzona lista wierzytelności daje podstawę do stwierdzenia, jacy wierzyciele biorą udział w postępowaniu i w jakiej wysokości ich wierzytelności ulegną zaspokojeniu.

Podsumowanie

Wierzyciele to istotni uczestnicy postępowania upadłościowego. O ile są oni często przekonani o zasadności swoich roszczeń, o tyle nie mogą zapominać, że upadłość to postępowanie sądowe, rządzące się swoimi regułami. Wierzytelności podlegają stosownemu ustaleniu przez syndyka, a jako osoba z zewnątrz, może on nie znać pełni stosunków umownych dłużnika.

Wierzyciele powinni zatem badać na bieżąco, na ile ich wierzytelności zostały uznane w toku postępowania w sposób prawidłowy. W przeciwnym wypadku może okazać się, że przegapili ostatnią szansę na uzyskanie zaległej płatności.

Autor: Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR

paulina.siemiatkowska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj