Co w Prawie Piszczy | Kolejny pakiet udogodnień dla przedsiębiorców – Pakiet Przyjazne Prawo (PPP)
8294
post-template-default,single,single-post,postid-8294,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Kolejny pakiet udogodnień dla przedsiębiorców – Pakiet Przyjazne Prawo (PPP)

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo jest kontynuacją wprowadzonych już udogodnień: Konstytucji dla Biznesu, 100 zmian dla firmy oraz Pakietu MŚP. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do wielu ustaw celem zniesienia licznych restrykcji stosowanych wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Głównym założeniem jest ułatwienie funkcjonowania w biznesie oraz rozwój mniejszych firm.

Wśród ponad 70 ułatwień znajdować się będą m.in. prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności, wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie oraz rozszerzona ochrona konsumencka.

Prawo do błędu

Prawo do błędu obejmować będzie przedsiębiorców zgłoszonych do CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Idea wynika z przekonania, że większość naruszeń prawa popełnianych przez młodych przedsiębiorców nie jest zazwyczaj intencjonalnym działaniem, a jedynie wynikiem niewiedzy i braku doświadczenia. Wobec tego planuje się wdrożenie prawa do błędu w ciągu roku od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

W rezultacie początkujący przedsiębiorca w przypadku naruszenia przepisów odnoszących się do wykonywania działalności gospodarczej, w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania mandatowego czy też w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, nie będzie ponosił odpowiedzialności pod warunkiem usunięcia naruszeń w terminie wskazanym przez organ. Przykładem takich naruszeń może być niezachowanie należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywności stwierdzone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Dotyczyć to będzie tylko przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Są jednak ograniczenia. Prawo do błędu nie znajdzie zastosowania, jeśli naruszenie prawa jest rażące (ciężar wykazania rażącego naruszenia spoczywać będzie na organie), a także w przypadku popełniania kolejnych naruszeń.

Rozszerzona ochrona konsumencka

Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą jest również traktowana jako podmiot profesjonalny i bez znaczenia pozostaje to, że zawierana umowa nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą, którą ta osoba wykonuje. Ochrona konsumencka jest wówczas wyłączona, choć tak naprawdę przedsiębiorca znajduje się w takiej samej sytuacji jak konsument.

Ujęta w projekcie zmiana ma polegać na objęciu przepisami regulującymi ochronę konsumentów także osobę fizyczną dokonującą czynność prawną z innym przedsiębiorcą związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca będzie wtedy zatem traktowany jak konsument.

Jako przykład, Ministerstwo w swoim komunikacie podało sytuację, w której mechanik zakupuje drukarkę, używa ją w warsztacie, a koszt jej zakupu ujmuje w kosztach działalności gospodarczej. Wówczas w przypadku jej zepsucia będzie korzystał z prawa do reklamacji, jakie przysługuje konsumentowi, z uwagi na to, że zakup drukarki nie miał dla mechanika charakteru zawodowego.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

Niniejsza zmiana ma za zadanie poprawienie konkurencyjności polskich portów. Obecnie w Polsce podatek co do zasady jest należny w terminie 10 dni od dnia wpływu towaru do portu. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa, na ten moment możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania mają tylko te podmioty, które spełniają warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnieni przedsiębiorcy AEO[1]. Jest to około 4 tysiące importerów, w znacznej mierze – dużych firm, które stać na to, aby spełnić warunki dopuszczenia do procedury uproszczonej lub uzyskania statusu przedsiębiorcy AEO.

W projekcie przewidziano wprowadzenie rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. jednocześnie ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7, czyli do 25 dnia następnego miesiąca, co umożliwi wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz zwiększy ilość odpraw dokonywanych w Polsce.

Planowany termin wejścia w życie ustawy wprowadzającej Pakiet Przyjazne Prawo to 1 czerwca 2019 r. O kolejnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

[1] Pozwolenia AEO (Authorised Economic Operator) pozwalają przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej

Autor: Paulina Miałkowska

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

paulina.mialkowska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj