Czy przedsiębiorca strefowy może się ubiegać o dotacje z funduszy europejskich?

www.sxc.hu

Często w naszej praktyce spotykamy się z przeświadczeniem, że przedsiębiorca korzystający ze zwolnień na podstawie zezwolenia na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych nie może ubiegać się o pomoc publiczną z innych źródeł, w szczególności nie może otrzymywać dotacji na inwestycje z funduszy europejskich w stosunku do inwestycji w strefie.

Taki generalny zakaz nie istnieje. Przedsiębiorców obowiązują natomiast zasady kumulacji pomocy regionalnej otrzymywanej na tą samą inwestycję w ramach ogólnie obowiązującej intensywności pomocy na danym obszarze.

Przykładowo: jeśli przedsiębiorca (np. nie będący małym ani średnim przedsiębiorcą) uzyskał zezwolenie deklarując projekt inwestycyjny na terenie Dolnego Śląska (intensywność 40%), to może on jednocześnie ubiegać się o dotację na dofinansowanie tego projektu (w całości lub części) z funduszy europejskich. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku łączna pomoc (w formie zwolnienia i dotacji) nie może przekroczyć limitu wynikającego z poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (np. 40% poniesionych kosztów inwestycji).

Często przedsiębiorcy strefowi z uwagi na ograniczoną rentowność nie są w stanie wyczerpać całości przysługującego limitu pomocy publicznej korzystając z samego zwolnienia podatkowego. W takim przypadku dofinansowanie w formie dotacji stanowi efektywne (dodatkowe) wsparcie projektu inwestycyjnego. Należy również pamiętać, że pomoc regionalna  w formie dotacji na przedsięwzięcia dokonywane na podstawie zezwolenia strefowego podlega zdyskontowaniu przy ustalaniu stopnia wykorzystania przysługujących limitów.

Autor: Tomasz Galka

PARTNER
DORADCA PODATKOWY

tomasz.galka@olesinski.com

Więcej