Nie wykonasz decyzji – może być grzywna

www.sxc.hu

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych usuwa wątpliwości na temat prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez GIODO. Dotychczas przepisy nie przewidywały możliwości wystąpienia GIODO w postępowaniu egzekucyjnym w jakimkolwiek charakterze, a obowiązki nakładane przez GIODO nie podlegały egzekucji. Nowelizacja zmienia art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w ten sposób, że GIODO wymieniony zostaje, jako organ egzekucyjny.

Środki z jakich będzie mógł korzystać GIODO to: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze i przymus bezpośredni (pozostałe środki w postaci np. odebrania rzeczy ruchomej będą miały raczej mniejsze znaczenie praktyczne). W celu uspokojenia przedsiębiorców warto podkreślić, że zanim GIODO przystąpi do egzekucji, to zobowiązany będzie do skierowania do administratora upomnienia z wyznaczeniem terminu na reakcję. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu  możliwe będzie zastosowanie środków egzekucyjnych.

Sama grzywna w celu przymuszenia nakładana może być zarówno na osoby fizyczne jak i osoby prawne. W stosunku do osób fizycznych grzywna jednorazowo nie może przekraczać kwoty 10.000 zł. W stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej maksymalna wysokość grzywny wynosi 50.000 zł. Ale uwaga – środki te w przypadku braku reakcji mogą być stosowane wielokrotnie (przy czym nakładana wielokrotnie kara nie może przewyższać kwoty 50.000 zł w przypadku osób fizycznych oraz 200.000 zł w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Wykonanie zastępcze dotyczyć może natomiast sytuacji, w których egzekucję obowiązku można zlecić innej osobie. Co więcej w postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może wezwać zobowiązanego przedsiębiorcę do wpłacenia w określonym terminie określonej kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego.

Przykład:

GIODO nakazuje sieci aptek demontaż kamer monitorujących powierzchnie lokali. Przedsiębiorca uchyla się od obowiązku wykonania decyzji. W tej sytuacji – w myśl przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – GIODO będzie mógł zlecić demontaż sprzętu innej firmie (wykonanie zastępcze).

Ostatni z omawianych środków – najbardziej radykalny – przymus bezpośredni polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, które stoją na przeszkodzie wykonania obowiązku.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy