Niemcy głośno mówią o nowych wyzwaniach w ochronie danych osobowych

www.sxc.hu

Międzynarodowe koncerny działające w Internecie nie mają łatwo w Niemczech. Oprócz odbijających się szerokim echem działań czy to Federacji Niemieckich Organizacji Konsumenckich czy samej minister Ilse Aigner, opublikowano założenia do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Trudno pozbyć się wrażenia, że projekt jest wycelowany m.in. w Googla. Ciekawe są natomiast punkty wyjścia do dyskusji jakie definiuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej streszczenie tekstów w języku polskim.

Pierwszą z inicjatyw jest przygotowany przez BITKOM (stowarzyszenie zrzeszające 1.350 podmiotów z niemieckiej branży IT) Kodeks Ochrony Danych dla Usług Geolokalizacyjnych.

Najważniejsze założenia Kodeksu to:

1. Zasada przejrzystości oferowanych usług, zapewniona m.in. poprzez umieszczania przez usługodawców internetowych w widocznym miejscu na ich stronach oświadczeń o ochronie danych osobowych, wyjaśnień odnośnie ochrony danych osobowych/ochrony dóbr osobistych, linków do Centrali Informacyjnej i Rozpatrywania Sprzeciwów, zrozumiałych opisów oferowanych przez siebie usług oraz informowania na swojej stronie internetowej o planowanych miejscach (konkretnych miejscowościach), w których były/będą zbierane dane będące podstawą świadczenia usług geolokalizacyjnych.

2. Anonimizacja udostępnianych w Internecie oraz w zebranych materiałach zdjęciowych twarzy i numerów rejestracyjnych pojazdów.

3. Fakultatywność (sprzeciw) tj. możliwość złożenia przez użytkowników żądania  częściowej lub całkowitej anonimizacji swoich domów twarzy i numerów rejestracyjnych pojazdów.

4. Kontrola, tj. m.in. możliwość składania przez użytkowników skarg na przedsiębiorców internetowych w związku z nieprzestrzeganiem Kodeksu, możliwość stosowania sankcji (w tym do 20.000,00 Euro).

Kodeks został przedstawiony przez BITKOM niemieckiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które wyda swoją opinię w tym zakresie. Pełen tekst kodeksu dostępny jest tu:

http://www.bitkom.org/files/documents/Datenschutz_Kodex.pdf

Drugi ważny punkt to inicjatywa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która dotyczyć ma najcięższych naruszeń dóbr osobistych w Internecie.

Najważniejsze założeniem projektu jest wzmocnienie prawa do samostanowienia.

Poniżej założenia odnośnie wdrożenia zasad:

1. Publikacja (zarówno poprzez publiczne oraz niepubliczne jednostki) danych osobowych jest niedopuszczalna, chyba że zezwala na to przepis prawa lub osoba, której to dotyczy wyraźnie i w sposób szczególny na to zezwoliła lub istnieje przeważający, godny ochrony interes w publikacji (np. wolność słowa, sztuki, naukowa).

2. Ww. zgoda osoby, której to dotyczy może zostać  wyrażona w formie elektronicznej.

3. Szczególnie ciężkimi naruszeniami dóbr osobistych jest w szczególności publikacja w mediach danych osobowych, które np.:

– zostały zebrane w celach zarobkowych, zapisane i ocenione (także w porównaniu z innymi danymi) i które mogą stworzyć obszerny profil osobisty lub lokalizacyjny (głównie w sensie geograficznym);

– lub przedstawiają albo opisują osobę, której dane dotyczą w sposób naruszający jego godność.

4. Jako podłoże do dyskusji nad projektem ustawy należy przyjąć regulacje takich usług internetowych, jak:

– usług pozwalających na identyfikację w Internecie i przypisanie określonych informacji w oparciu wyłącznie o twarz lub dane biometryczne;

– usług umożliwiających tworzenie profili na podstawie zapytań w wyszukiwarkach;

– usług umożliwiających uzyskiwanie danych dotyczących miejsca pobytu w oparciu o śledzenie telefonów komórkowych wyposażonych w moduł GPS.

5. Próba wprowadzenia w ustawie o ochronie danych osobowych zadośćuczynienia za ciężkie naruszenia dóbr osobistych na kryteriach zgodnych z orzecznictwem (dotychczas ustawa przewiduje jedynie zadośćuczynienie za automatyczne przetwarzanie danych).

Projekt zostanie przesłany wkrótce do poszczególnych resortów i zostanie ustalona jego jednolita wersja w ramach rządu, dopiero zaś następnie rozpocznie się właściwy proces legislacyjny.

Pełen tekst dostępny jest tu:

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Informationsgesellschaft/rote_linie.pdf?__blob=publicationFile

Zakres problemów, które identyfikuje niemiecki MSW zbliżony jest do tematyki zauważanej również w naszym wewnętrznym porządku prawnym, w ramach którego co raz większą wagę odgrywa problematyka ochrony prywatności i danych osobowych. Podyskutujmy.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy