Samochód służbowy a dojazd do pracy

 

www.sxc.hu

Wśród organów podatkowych dominuje ostatnio tendencja do bardzo szerokiego ujmowania zakresu opodatkowanych przychodów pracownika ze stosunku pracy. Dotyczy to w szczególności nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników, takich jak np.: pakiety medyczne, dofinansowania do posiłków czy zajęcia sportowe.
Zdarzają się jednak stany faktyczne, w których organy podatkowe uwzględniają specyfikę wykonywanej przez pracownika pracy i potencjalne nieodpłatne świadczenie nie jest przez nie zaliczane do przychodu pracownika. Powyższe dotyczy m.in. dojazdów do i z pracy.Interesujące i bardzo życiowe podejście można znaleźć w interpretacjach podatkowych dotyczących przejazdów pracowników pomiędzy domem a miejscem pracy.

W konkretnych stanach faktycznych organy podatkowe nie zaliczają wartości tych dojazdów do przychodów pracownika, jeżeli pracownik garażuje lub parkuje powierzony mu samochód służbowy w pobliżu miejsca zamieszkania, wykonując nałożony na niego przez pracodawcę obowiązek dbałości o mienie powierzone (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2010 r. o sygn. IPPB2/415-168/10-2/AS).

Dodatkowo powyższą argumentację wzmacniają takie okoliczności, jak charakter pracy wykonywanej przez pracownika lub brak możliwości garażowania samochodów służbowych przez pracodawcę.

Jeśli zatem wykonywanie obowiązków pracowniczych wiąże się z częstymi wyjazdami, a praca zaczyna się de facto z chwilą wejścia do samochodu służbowego, pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek sprawowania pieczy nad samochodem blisko jego miejsca zamieszkania i wówczas wartość dojazdów do i z pracy nie będzie dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem wliczanym do jego przychodu ze stosunku pracy.

Wówczas bowiem korzystanie z samochodu w dojazdach do i z pracy nie jest uznawane za korzystanie z niego w celach osobistych, a wyłącznie w celach służbowych, tj. w celu dbałości o mienie powierzone i stałej gotowości do wykonywania zadań służbowych.

Autor: Marta Hausmann-Kostka

SENIOR MANAGER
RADCA PRAWNY

marta.hausmann@olesinski.com

Więcej