"Szefie, to było tylko małe piwko" – czyli jak postępować gdy pracownik jest nietrzeźwy

 

www.sxc.hu

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zobowiązania pracownika przez pracodawcę do poddania się badaniu na trzeźwość.

Przepisy nie dają pracodawcy bezpośrednich instrumentów prawnych, aby zmusić pracownika do takiego działania, przewidują natomiast inne środki zwalczania takich zachowań pracowników, jak np.: niedopuszczenie pracownika do pracy oraz kary porządkowe i rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona, mają obowiązek niedopuszczenia go do pracy.

W powyższym przypadku, wystarczy jedynie uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości pracownika. Uzasadnione podejrzenie może wynikać z takiego zachowania pracownika, które powszechnie przyjmuje się, że wskazuje na zawartość alkoholu w organizmie (bełkotliwa mowa, zataczanie się, zapach alkoholu, itp.).

Nakaz niedopuszczenia pracownika do pracy, obowiązuje również w razie wykrycia przez pracodawcę faktu spożywania alkoholu przez pracownika w czasie pracy.

O przyczynie niedopuszczenia do pracy należy pracownika poinformować.

Wydanie polecenia zaprzestania pracy nie wymaga formalnego badania zawartości alkoholu w organizmie, w tym przypadku wystarczy jedynie ogólna kontrola trzeźwości pracownika, oparta na zwyczajowo przyjętych sposobach oceny trzeźwości, o których mowa powyżej.

Na żądanie pracownika, niedopuszczonego do pracy, z uwagi na podejrzenie stanu nietrzeźwości, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.

Zgodnie z art. 46 ww. ustawy, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie osiąga:

– w przypadku stężenia we krwi: od 0,2 do 0,5 promila,

– w wydychanym powietrzu: od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Na żądanie pracownika badanie powinno zostać przeprowadzone w obecności osoby trzeciej. Z przebiegu badania należy sporządzić protokół. Badania, na żądanie pracownika niedopuszczonego do pracy powinno obejmować jeden z poniższych sposobów :

– badanie wydychanego powietrza,

– badanie krwi,

– badanie moczu.

Stosowne badanie przeprowadza się na koszt pracodawcy. W szczególnych okolicznościach (zwłaszcza, gdy badanie doprowadzi do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika ze względu na wykrycie stanu po spożyciu alkoholu), pracodawca może zażądać zwrotu kosztów badania od pracownika.

Pracownik stawiając się do pracy w stanie nietrzeźwości narusza m.in. ustaloną organizację i porządek w procesie pracy oraz przepisy bhp, co zgodnie z art. 108 § 1 kodeksu pracy może stanowić:

– podstawę do ukarania go karą nagany lub upomnienia, oraz

– podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego.

Ponadto, zgodnie z art. 108 § 2 kodeksu pracy, za stawienia się w pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w miejscu pracy, pracodawca może na pracownika nałożyć karę pieniężną.

Podsumowując:

a) pracodawca nie jest uprawniony do zobowiązania pracownika do poddania się badaniu trzeźwości, a tym samym nie jest uprawniony do wprowadzenia postanowienia tej treści do Regulaminu Pracy;

jednocześnie

b) pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie znajdowania się w stanie po spożyciu alkoholu;

wówczas

c) na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek przeprowadzić badanie trzeźwości;

d) w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową.

 

W związku z powyższym, dobrym rozwiązaniem w przypadku podejrzenia nietrzeźwości pracownika jest wydanie pracownikowi polecenia powstrzymania się od pracy (niedopuszczenie pracownika do pracy) i z jednoczesnym poinformowaniem pracownika, że ma on prawo do żądania przeprowadzania badania trzeźwości a wynik badania będzie podstawą do ewentualnej modyfikacji decyzji pracodawcy o niedopuszczeniu do pracy.

Dodatkowo, dobrze aby w każdym przypadku niedopuszczenia pracownika do pracy, sporządzić z tej czynności protokół, z krótkim opisem przyczyny oraz podpisami świadków / osoby wydającej polecenie.

Ponadto, można wprowadzić w Regulaminie Pracy postanowienia określające, że stawienie się pracownika w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i jest podstawą do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Autor: Filip Mroczkowski

SENIOR MANAGER
RADCA PRAWNY

filip.mroczkowski@olesinski.com

Więcej