Zmiany w opodatkowaniu VAT w pośrednictwie finansowym

www.sxc.hu

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą zmiany w zakresie opodatkowania VAT usług pośrednictwa finansowego. W obecnym stanie prawnym, co do zasady zwolnione są usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w PKWiU w sekcji J ex (65-67). Począwszy od nowego roku ustawa nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych, ale wymienia z nazwy poszczególne rodzaje usług objęte zwolnieniem, tj. przykładowo usługi ubezpieczeniowe, usługi udzielania kredytów lub pożyczek etc.

Dotychczas wielu podatników wątpliwości interpretacyjne rozstrzygało przez uzyskanie opinii klasyfikacyjnych GUS.

Przykra wiadomość jest taka, że w praktyce przestają one w nowym stanie prawnym chronić, gdyż rezygnacja ustawodawcy z odwołania się do PKWiU oznacza, iż o zakresie zwolnienia decydować będzie wyłącznie brzmienie ustawy.

Druga przykra wiadomość jest taka, że ustawodawca postanowił uregulować kwestię opodatkowania usług składających się na tzw. jednolitą (czy też kompleksową) usługę.

Otóż zasadniczo usługi stanowiące odrębną całość, ale niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej również będą zwolnione.

Taka zasada nie stosuje się jednak do usług składających się na tzw. usługi pośrednictwa finansowego, tj. pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji, poręczeń etc.

Wydaje się, że zmiana jest wymierzona w tzw. usługi pomocnicze do usług pośrednictwa finansowego, które dotychczas korzystały ze zwolnienia, a jak można się domyślać
z obecnych przepisów traktowane będą jako element usługi pośrednictwa, opodatkowany na zasadach ogólnych.

Poniżej cytuję stosowny przepis. Okryjmy ten przejaw kunsztu techniki legislacyjnej chwilą milczenia…

“(…) 13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37–41.

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37–41. (…)”

Autor: Tomasz Galka

PARTNER
DORADCA PODATKOWY

tomasz.galka@olesinski.com

Więcej