Urlop ojcowski w przypadku bliźniąt

www.sxc.hu

Takie są fakty – od 1984 r. w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci.

Między latami 1989 i 2003 liczba urodzeń zmniejszyła się z 564,4 tys. do 351,1 tys.

W 1989 r. na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 204 urodzonych dzieci (tzw. współczynnik dzietności całkowitej wynosił: 2,04), w 2003 r. na 100 kobiet przypadało już tylko 122 dzieci (współczynnik: 1,22).

W ostatnich trzech latach współczynnik dzietności wzrósł nieznacznie i w 2005 r. wyniósł 1,24, a w 2006 – 1,27. Wartości te sytuują Polskę wśród krajów o najniższej dzietności w Europie. Takie wartości i dane znajdziemy w uzasadnieniu projektu zmian do ustawy kodeks pracy (nowelizacja z dnia 6.12.2008 r.). Aby polepszyć ww. dane statystyczne wprowadzono m.in. przepis art. 182(3) – urlop ojcowski.

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Z wolnego tygodnia na opiekę nad dzieckiem mogą skorzystać też osoby, które nie są pracownikami, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na innej podstawie niż umowa o pracę (np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Osobom tym za cały okres urlopu ojcowskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego począwszy od dnia 1.1.2010 r.

Wymiar urlopu wynosi w 2010 r. i 2011 r. 1 tydzień, a od 2012 r. – 2 tygodnie.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystający w dniu 1.1.2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu. Zakładając, że pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzysta z urlopu ojcowskiego od dnia 30.12.2011 r., to w 2011 r. wykorzysta 2 dni urlopu ojcowskiego. Od 2012 r. przysługuje mu jeszcze 12 dni tego urlopu, bowiem różnica pomiędzy podwyższonym, a dotychczas przysługującym wymiarem urlopu ojcowskiego wynosi 12 dni. Warunkiem skorzystania w takim wypadku z pełnowymiarowego urlopu ojcowskiego będzie złożenie wniosku najpóźniej 2.1.2012 r., co nie stoi na przeszkodzie, aby z takim wnioskiem wystąpić wcześniej.

Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego). Kierując się zasadą racjonalnego ustawodawstwa trzeba by przyjąć, że skoro przy urlopie ojcowskim nie przewidziano takich zapisów jak przy urlopie macierzyńskim – to zrobiono to celowo.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że jak dotąd nie wykształciła się w tym temacie linia orzecznicza sądów pracy czy SN.

Zatem niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego.

Pamiętajmy, że urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca dziecka złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. Wniosek jest dla pracodawcy wiążący.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy