Zmiany w opodatkowaniu SKA – Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji krytycznie o projekcie zmian w podatkach

Projekt Ministerstwa Finansów przewidujący opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych CIT budzi nie tylko wątpliwości podatników i ich doradców. Krytyczne uwagi do projektu opublikowało wczoraj Rządowe Centrum Legislacji (RCL) i Ministerstwo Gospodarki (MG).

W obu dokumentach wspomina się o tym, że wprowadzenie opodatkowania SKA w proponowanej formie i trybie, może stanowić naruszenie zasad konstytucyjnych. Wątpliwości budzi brak odpowiednich przepisów przejściowych, potencjalnie krótkie vacatio legis, a wreszcie zmiana frontu przez Ministra Finansów, który najpierw wydał korzystną dla podatników interpretację spójną z orzecznictwem NSA, zaraz potem zaś zaproponował zmianę przepisów, motywując ją względami sprawiedliwości i równości wobec prawa.

RCL zwraca też uwagę, że wprowadzenie w stosunku do SKA opodatkowania CIT właśnie z zasadą sprawiedliwości może być sprzeczne. Ze wszystkich wspólników spółek osobowych, tylko komplementariusz w SKA, pozostając w podobnej sytuacji jak wspólnicy innych spółek osobowych, (np. odpowiadając solidarnie za zobowiązania spółki), będzie opodatkowany dwa razy – na poziomie SKA i na poziomie własnych dochodów z udziału w SKA.

RCL obawia się też, że wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2013 r. może naruszyć zasady zaufania obywateli do Państwa i ochrony praw nabytych. Wprowadzenie zmian spowoduje bowiem, że Nowy Rok wspólnicy w SKA powitają w zupełnie innej prawno-podatkowej rzeczywistości niż ta, którą uwzględniali planując swoje biznesowe przedsięwzięcia.

MG w przedstawionych uwagach również zwraca uwagę na ryzyko naruszenia przez projekt zasad konstytucyjnych i spadku zaufania przedsiębiorców do organów podatkowych. W uwagach MG wskazano też na możliwość reinwestowania w całości zysków przez SKA w obecnym stanie prawnym i korzyści jakie z tego płyną w obliczu pogarszającej się koniunktury.

Uwagi zgłoszone przez RCL i MG wyrażają zastrzeżenia i wątpliwości podobne do tych jakie podnoszą podatnicy i zostały przedstawione np. w opinii opublikowanej przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan.

Zastrzeżenia RCL i MG dotyczą również innych obszarów, w których projekt proponuje zmiany m. in. opodatkowania dywidend rzeczowych, należności licencyjnych i odsetek wypłacanych przez SKA, czy dokumentacji podatkowej umów spółek nie mających osobowości prawnej.

Pełną treść uwag można przeczytać tutaj.