Nowy obowiązek informacyjny sprzedawców i usługodawców internetowych wobec konsumentów – platforma ODR

Od dnia 9 stycznia 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013, wprowadzony został w stosunku do przedsiębiorców zajmujących się zawieraniem z konsumentami umów sprzedaży i odpłatnych umów o świadczenie usług przez Internet nowy obowiązek informacyjny, związany z uruchomieniem przez Komisję Europejską platformy ODR (Online Dispute Resolution).

Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do umieszczenia na swoich stronach internetowych odsyłacza do platformy, uruchomionej pod adresem: ec.europa.eu/odr. Odsyłacz powinien być łatwo dostępny dla konsumentów – może zatem zostać umieszczony w treści regulaminu sklepu (o ile jest bezpośrednio na stronie, nie “do pobrania”) lub np. w zakładce dotyczącej reklamacji lub w innym widocznym miejscu na stronie.

Przykładową treść komunikatu proponowaliśmy w naszym newsletterze dostępnym tutaj: http://www.olesinski.com/olesinski-wspolnicy-newsletter-prawno-podatkowy-styczen-2016/.

Chociaż formalnie obowiązek informacyjny już obowiązuje, platforma ODR na dzień dzisiejszy zawiera jedynie skąpe informacje w języku angielskim i w pełni funkcjonować zacznie dopiero od dnia 15 lutego 2016 r.

Niezależnie od ww. konieczności informowania o platformie ODR, zapisy ww. rozporządzenia ponawiają obowiązek podania adresu poczty elektronicznej przedsiębiorcy (wynika on już z samej ustawy o prawach konsumenta) – jego podanie również w ramach informacji o platformie ODR może stanowić dobrą prokonsumencką praktykę.

Zgodnie z zamysłem platforma w niedalekiej przyszłości ma stanowić źródło informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów oraz przede wszystkim umożliwiać konsumentom złożenie skargi na działalność przedsiębiorców związaną z zawieraniem umów przez Internet, co będzie następować poprzez uzupełnienie specjalnego formularza, udostępnionego w ramach platformy we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Co ważne – na  ten moment nie ma obowiązku korzystania z alternatywnych form rozwiązywania sporów przez polskich przedsiębiorców, obowiązek ten może zostać ew. wprowadzony w przyszłości w wyniku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (na co nadal czekamy).

W związku z powyższym ważne jest, aby realizując aktualny, nowy obowiązek, nie wprowadzić konsumentów w błąd sugerując, że w ramach platformy ODR klient będzie mógł podjąć działania względem przedsiębiorcy, podczas gdy przedsiębiorca nie poddał się faktycznie takiej formie rozwiązywania sporów – jest to częsty błąd.

Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przeprowadzenia na początku bieżącego roku kontroli sklepów internetowych pod względem przestrzegania przez nie przepisów znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta, można się spodziewać, że przy tej okazji pracownicy urzędu zwrócą również uwagę na to, czy przedsiębiorcy realizują nałożony na nich obowiązek informacyjny i informują o istnieniu platformy.

Przedsiębiorcy zawierający umowy przez Internet powinni więc niezwłocznie umieścić na stronach internetowych podanego powyżej linka do platformy wraz z informacją o służącym do nawiązywania kontaktu z przedsiębiorcą adresie poczty elektronicznej.

Autor: Magdalena Kaleta-Maniak

SENIOR CONSULTANT
ADWOKAT

magdalena.kaleta@olesinski.com

Więcej