Od nowego roku łatwiejsza wycinka drzew i krzewów

Wraz z początkiem roku właściciele prywatnych posesji zwolnieni zostali z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, o ile nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W uproszczeniu, jeżeli drzewo rosnące na takiej nieruchomości przeszkadza w budowie domu – nie jest wymagana zgoda na jego wycięcie, jeżeli w budowie warsztatu – zgoda jest nadal wymagana, jeżeli drzewo lub krzew wpadają w parametry określone ustawą.

Powyższa zasada dotyczy wyłącznie nieruchomości, których właścicielami są osoby fizyczne, nie dot. więc np. nieruchomości nabytych przez spółki.

W pozostałych przypadkach, co do zasady zezwolenia będą wymagane na wycięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni od 25 m2 oraz drzew, których obwód, mierzony na wysokości 130 cm, przekroczył 100 cm w przypadku np. topoli czy wierzby lub 50 cm w przypadku większości pozostałych gatunków drzew.

Powyższe zasady nie są jednak sztywne – gminy dostały uprawnienia by dodatkowo zliberalizować wymagania.

Kierując się wyliczonymi w ustawie kryteriami, m.in. cechami nieruchomości, gatunkiem czy wiekiem drzewa lub krzewu –– rada gminy może zdecydować o rezygnacji z konieczności uzyskiwania zezwoleń oraz uiszczenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewów. Tymi regulacjami mogą zostać objęci również przedsiębiorcy.

Podmiot zainteresowany przeprowadzeniem wycinki, która na podstawie regulacji ustawowych wymagałaby uzyskania zezwolenia (przykładowo wspomniany już przedsiębiorca, który chce postawić warsztat), zanim wystąpi z wnioskiem o zezwolenie, powinien więc dodatkowo sprawdzić, czy w gminie na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość, nie zostały ustalone dodatkowe zwolnienia, obejmujące swoim zakresem planowaną przez niego wycinkę.

Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały ponadto możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów lub zwolnienia z takich opłat. Zagwarantowano im przez to realny wpływ na poziom dochodów własnych z tytułu opłat. Ustalone przez radę gminy stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. W przypadku nieokreślenia wysokości stawek na poziomie lokalnym, zastosowanie znajdą stawki maksymalne.

Powyższe nie dotyczy oczywiście gatunków czy obiektów chronionych na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej informacji: Katarzyna Krukowska, tel.: 32 41 62 102, Olga Kotarska, tel.: 71 75 00 754

Autor: Olga Płoucha

MANAGER | ADWOKAT | OW LEGAL

olga.ploucha@olesinski.com

Więcej