Nadchodzi kolejna reforma emerytalna – część 2

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło program, który ma zrewolucjonizować podejście Polaków do oszczędzania na emeryturę. Gruntowną przebudowę III filaru emerytalnego, sygnalizowaliśmy już w poprzednim wpisie. Dziś o tym na co pracownik będzie mógł przeznaczyć zgromadzone środki oraz PPE jako alternatywa dla PPK.

Na co pracownik będzie mógł przeznaczyć zgromadzone środki?

Środki zgromadzone w ramach PPK będą co prawda wyłączną własnością oszczędzających, jednak okazuje się, że możliwość dysponowania nimi ma zostać znacznie ograniczona. Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik będzie mógł dokonać jednorazowej wypłaty jedynie 25 % zgromadzonych środków, natomiast pozostałe środki (min. 75 %) mają zostać przeznaczone na wykup renty terminowej lub wieczystej. Natomiast wykorzystywanie środków „w trakcie” odprowadzania składek będzie praktycznie niemożliwe. Dopuszczalna ma być wypłata jedynie 15 % środków na cele medyczne, jeśli w stosunku do pracownika zostanie orzeczona trwała lub częściowa niezdolność do pracy. Ponadto pracownik będzie mógł wykorzystać gromadzone środki na wpłatę udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania – jednak pobraną kwotę, po upływie 5 lat od dokonania wypłaty, pracownik będzie miał obowiązek zwrócić.

UWAGA W przypadku odstąpienia od PPK, na pracownika zostanie nałożony obowiązek zwrotu wszystkich korzyści fiskalnych jakie uzyskał w ramach uczestnictwa w PPK.

PPE jako alternatywa dla PPK

Z programu zaprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju wynika, ze pracodawca, który utworzył (na obecnych zasadach) PPE zostanie zwolniony z obowiązku przystąpienia PPK.

Zasadnicze różnice pomiędzy PPE i PPK:

  1. W ramach PPE pracodawca obligatoryjnie opłaca składkę podstawową, natomiast składka dodatkowa może być dobrowolnie opłacana przez pracownika (w PPK zarówno składka pracodawcy jak i pracownika, ma charakter obowiązkowy).
  2. Wysokość składki podstawowej na PPE ustala pracodawca (kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika), natomiast w przypadku PPK określono procentowe progi minimalne.
  3. Odprowadzanie składek może zostać zawieszone na oznaczony czas w przypadku PPE (w PPK nie przewiduje się takiej opcji).
  4. Środki zgromadzone w PPE mogą być w całości dobrowolnie rozdysponowywane przez pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego, w PPK istnieją ograniczenia wskazane w tekście powyżej.

Jednak jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju na interpelację poselską nr 11937 pracodawca, który prowadzi PPE, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PPK, jeśli w ramach PPE odprowadza składki równe bądź wyższe niż wymagana składka w PPK. Ponadto Ministerstwo informuje, że jeśli pracodawca zlikwiduje PPE lub zawiesi przekazywanie składek na PPE, lub wysokość ww. składki będzie niższa niż w PPK, to automatycznie zostanie objęty obowiązkiem utworzenia PPK dla swoich pracowników.

Odpowiedź na interpelację nie ma charakteru wiążącego, jednak istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ww. zastrzeżenia w zakresie PPE zostaną przeniesione do ustawy nowelizującej.

***

Ministerstwo, dostrzegając problem niskich świadczeń emerytalnych i często zupełnego braku oszczędności samych emerytów, zaproponowało utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, Założenia nowej instytucji wynikają z Programu Budowy Kapitału opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju oraz z ostatnich wypowiedzi Ministra Rozwoju i Finansów dot.  nowelizacji systemu emerytalnego. Na tym etapie wciąż jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Kontrowersje wzbudza m.in. obowiązkowe uczestnictwo w PPK wszystkich pracodawców, wysokość składek, czy kwota dofinansowania PPK ze strony Państwa. Ostateczny kształt projektowanej nowelizacji poznamy zapewne w nadchodzących miesiącach, jednak już dzisiaj można rozważyć utworzenie dobrowolnych PPE, co miałoby pozwolić uniknąć obowiązku tworzenia PPK.

 

Autorzy:

Natalia Komarzańska – senior consultant, aplikant adwokacki, t: +48 71 75 00 723, natalia.komarzanska@olesinski.com

Joanna Dybciak – consultant, prawnik, t: +48 71 75 00 738, joanna.dybciak@olesinski.com

Autor: Joanna Dybciak

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

joanna.dybciak@olesinski.com