Pracownicze Plany Kapitałowe już od 1 stycznia 2019 r. – część 1

Koniec spekulacji na temat od dawna zapowiadanej reformy emerytalnej. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Osią projektu jest utworzenie obowiązkowych PPK, które mają stać się narzędziem do systematycznego  oszczędzania  przez ich  uczestników. W istocie PPK będą stanowić dodatkową formę zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Czy reforma rzeczywiście ma szansę zrewolucjonizować podejście Polaków do oszczędzania? Przekonajmy się o tym, analizując poszczególne założenia projektu ustawy.

Uczestnictwo w PPK – zatrudnieni

Zgodnie z projektem ustawy, nowe regulacje obejmą wszystkie osoby zatrudnione. Będą one dotyczyły nie tylko pracowników, ale również zleceniobiorców, usługodawców, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, czy też członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Zasadniczo uczestnictwo osób zatrudnionych (w wieku od 19 do 55 lat) w PPK będzie dobrowolne, ale automatyczne – uczestnik będzie mógł zrezygnować z odprowadzania składek poprzez złożenie podmiotowi zatrudniającemu pisemnej deklaracji.

Automatyzm oznacza w tym przypadku odnawianie uczestnictwa w programie co dwa lata – osoba zatrudniona, jeśli nie będzie chciała uczestniczyć w PPK, będzie zobowiązana składać, co dwa lata w terminie do końca marca, stosowne oświadczenie o rezygnacji. Natomiast pracownicy w wieku poniżej 19 lat i powyżej 55 lat (ale poniżej 70 roku życia) będą mogli przystąpić do PPK dobrowolnie.

Podmioty zatrudniające

Uczestnictwo w PPK będzie natomiast obowiązkowe dla praktycznie wszystkich podmiotów zatrudniających. W pierwszej kolejności nowe obowiązki obejmą dużych przedsiębiorców. Jednocześnie dla mniejszych przedsiębiorców zostaną zaproponowane okresy przejściowe, podczas których podmioty zatrudniające będą mogły przystąpić do PPK dobrowolnie. Obowiązkowe uczestnictwo w PPK obejmie:

  • podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych – od 1 stycznia 2019 r.
  • podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych – od 1 lipca 2019 r.
  • podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych – od 1 stycznia 2020 r.
  • podmioty zatrudniające co najmniej 1 osobę zatrudnioną – od 1 lipca 2020 r.

Umowy

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie dwóch rodzajów umów: umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym oraz towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI), czyli instytucją finansową mającą zarządzać środkami gromadzonymi przez uczestników w ramach PPK. Podmiot zatrudniający będzie mógł zawrzeć umowę wyłącznie z funduszem, który będzie znajdował się w tzw. Portalu PPK, a więc został dopuszczony do obsługi PPK przez Polski Fundusz Rozwoju S.A w związku z ze spełnieniem wymaganych ustawą kryteriów (m.in. min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10 000,00 zł).

Co istotne, umowa o zarządzanie będzie musiała zostać zawarta w terminie 90 dni od zatrudnienia pierwszej osoby.

UWAGA! Jeśli podmiot zatrudniający nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie, w pierwszej kolejności zostanie wezwany do jej zawarcia w terminie 30 dni. Jeśli po tym czasie nadal nie będzie dopełniał obowiązku – w dniu następującym po jego upływie, stosunek prawny zostanie nawiązany z mocy prawa z wyznaczoną instytucją. Następnie w ciągu 30 dni podmiotowi zatrudniającemu zostaną przekazane informacje o warunkach prowadzenia PPK.

Umowa o prowadzenie PPK będzie zawierana przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z TFI zarządzającej PPK, w terminie 7 dni po upływie 90 dni od dnia zatrudnienia tej osoby w podmiocie zatrudniającym. Na podstawie tej umowy przyjmowane będą składki i wypłaty transferowe, które następnie będą przeliczane na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.  Niezawarcie umowy o prowadzenie PPK w wyznaczonym terminie będzie wiązało się z identycznymi skutkami, co niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie (zawarcie umowy z mocy prawa).

Potencjalna próba ominięcia przepisów ustawy w zakresie zawierania umów na nic się nie zda, bowiem zawarcie ww. umów z mocy prawa będzie oznaczać możliwość egzekwowania należnych składek, nawet jeśli podmiot zatrudniający nie dopełni ciążących na nim obowiązków.

W kolejnych wpisach m.in. o tym kto będzie zwolniony z PPK, o składkach na PPK, o sankcjach za naruszenie przepisów ustawy, kontroli PIP, o tym na co pracownik będzie mógł przeznaczyć zgromadzone środki oraz PPE jako alternatywa dla PPK.

Zapraszamy jeszcze w tym tygodniu!

 

Autorzy:

Anna Chrobot – partner, adwokat, anna.chrobot@olesinski.com

Joanna Dybciak – consultant, aplikant adwokacki, joanna.dybciak@olesinski.com

Sebastian Kleszyk – consultant, aplikant radcowski, sebastian.kleszyk@olesinski.com

Autor: Anna Chrobot

PARTNER
ADWOKAT

anna.chrobot@olesinski.com

Więcej