Projekt nowych kodeksów pracy już wkrótce?

Napięcie rośnie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na projekty nowych kodeksów pracy, które – jeśli wejdą w życie – diametralnie zmienią oblicze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w Polsce. Jak wynika z wypowiedzi członków Komisji Kodyfikacyjnej pracującej nad nowymi projektami, obecnie prace są już na etapie ostatnich szlifów. Możliwe, że treść nowych aktów prawnych: indywidualnego i zbiorowego kodeksu pracy, poznamy już na dniach. Jednak już od kilku miesięcy w mediach pojawiają się liczne doniesienia dotyczące projektowanych rozwiązań.

Doniesień i „przecieków” pojawia się sporo, z każdej strony docierają do nas różne, niekiedy sprzeczne, informacje o nowych regulacjach i planowanych zmianach w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Co ciekawe, sami członkowie Komisji mają liczne wątpliwości dotyczące nowych rozwiązań. Wspominają o działaniu pod presją czasu i niewystarczających środkach finansowych na rzetelne sporządzenie projektów. Z kolei Ministerstwo Pracy i Rodziny zupełnie odcina się od prac prowadzonych przez Komisję. Z ostatnich doniesień wynika, że na konkretne projekty kodeksów możemy jeszcze bardzo długo czekać. Tymczasem poniżej podsumowujemy jednak, jakich najważniejszych zmian możemy się spodziewać.

Niezależnie, zachęcamy Państwa do śledzenia naszego bloga. Wkrótce rozpoczniemy cykl publikacji, w którym będziemy na bieżąco analizować najważniejsze założenia kodeksów i informować o nadchodzących zmianach w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Serdecznie zapraszamy!

Rewolucja w formach zatrudnienia

Jak wynika z wypowiedzi członków Komisji, najważniejszą czekającą nas zmianą, będzie domniemanie istnienia stosunku pracy. Intencją Komisji jest wyeliminowanie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Również możliwość samozatrudnienia ma zostać ograniczona (do osób spełniających określone przesłanki tj. specjalistyczna wiedza, umiejętności, unikalne narzędzia – określony zostanie dla takich osób minimalny próg wynagrodzenia).

Mają też pojawić się nowe typy umowy o pracę. Obok obecnie funkcjonujących umów o pracę na okres próbny, na czas określony oraz nieokreślony, mają funkcjonować również umowy o pracę: na czas wykonywania pracy dorywczej, na czas wykonywania pracy sezonowej i  na czas wykonywania pracy nieetatowej. Zakłada się, że ww. typy umów o pracę mają być maksymalnie elastyczne, zawierane na krótkie okresy (maksymalna liczba dni/miesięcy w ciągu roku) i łatwo rozwiązywalne (ograniczona ochrona).

Istotnym novum w projekcie indywidualnego kodeksu pracy ma być umowa o pracę na czas wykonywania pracy nieetatowej.

Jeśli chodzi o obecnie obowiązujące typy umów o pracę, najwięcej mówi się o wydłużeniu okresu na jaki będą zawierane umowy na okres próbny, a w związku z tym także o ograniczeniu możliwości stosowania umowy na czas określony.

Inne zmiany w indywidualnym prawie pracy

Wiele kontrowersji wzbudzają także planowane zmiany w urlopach dotyczące m.in. ilości dni urlopowych (26 dni urlopowych dla wszystkich), wykorzystania zaległego urlopu (brak możliwości wykorzystania w roku następnym), czy też wprowadzenia zakazu podejmowania innej pracy zarobkowej w czasie urlopu. Pojawiają się również doniesienia o zupełnie nowych instytucjach w prawie pracy takich jak odpłatny zakaz zatrudniania się u innego pracodawcy (niekoniecznie konkurencyjnego) w trakcie zatrudnienia, czy też umowa o unikaniu konfliktu interesów po ustaniu zatrudnienia. Komisja planuje również uporządkować kwestie bonusów i premii pracowniczych.

Zbiorowy Kodeks pracy – główne założenia

Równolegle Komisja pracuje nad zupełnie nowym kodeksem, który ma kompleksowo uregulować materię związaną ze zbiorowym prawem pracy – obecnie uregulowaną w kilku osobnych ustawach. Przede wszystkim, Komisja planuje doprecyzować wątpliwości związane z prowadzeniem sporów zbiorowych, strajków, czy też innych akcji protestacyjnych w zakładzie pracy. Ciekawym pomysłem (i od dawana postulowanym przez pracodawców) jest wprowadzenie możliwości badania legalności wszczęcia sporu zbiorowego lub strajku. W ramach nowego uprawnienia pracodawca lub przedstawicielstwo związkowe mogliby wystąpić do sądu z wnioskiem o zbadanie, czy wszczęty przez pracowników spór lub w dalszej kolejności strajk, jest faktycznie zgodny z prawem. Pozostałe zmiany będą dotyczyć m.in. reprezentacji związkowej (nowa instytucja delegata), czy też ograniczenia zakładowych układów zbiorowych pracy.

***

Powyżej przedstawiliśmy jedynie zarys planowanych regulacji. Pomimo, że  jeszcze nie opublikowano projektów nowych aktów prawnych, to z wypowiedzi samych członków Komisji wynika, że czekają nas znaczące zmiany. Spodziewamy się, że prace nad nowymi kodeksami nie zakończą się wraz z ich uchwaleniem przez Komisję – rewolucja w prawie pracy dopiero się zaczyna.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o nadchodzących zmianach w ramach cyklu publikacji na naszym blogu! Kolejny wpis już wkrótce!

Autor: Joanna Dybciak

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

joanna.dybciak@olesinski.com