Zmiana podejścia w dokumentacji grupowej TP?

Takie wnioski mogą płynąć z lektury jednej z niedawnych interpretacji podatkowych[1]. W ramach wniosku podatnik zapytał o swoje obowiązki co do przygotowania dokumentacji grupowej (tzw. Master File). Wskazał, że przekracza ustawowy próg dla przygotowania Master File, ale jednocześnie nie posiada jednostki dominującej, nie jest taką jednostką, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także nie stosuje wspólnych zasad wyznaczania cen transakcyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem spółki, wobec braku podmiotu dominującego sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie ma możliwości przygotowania dokumentacji grupowej. Nie można przede wszystkim podać szczegółowych informacji na temat jej podmiotów powiązanych, w konsekwencji niemożliwe jest zrealizowanie obowiązku przygotowania Master file’a. Wnioskodawca wskazał, że przy określaniu obowiązków co do dokumentacji grupowej należy zbadać, czy spółka mająca przygotować dokumentację spełnia kryteria jednostki dominującej lub zależnej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości („UoR”), tj. czy tworzy grupę kapitałową.

 

Opinia fiskusa

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, jednak Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, iż to organ nie miał racji, zmieniając interpretację indywidualną.

 

Szef KAS stwierdził, że ­pomimo braku wyraźnego zastrzeżenia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych[2], pojęcie grupy podmiotów powiązanych należy wiązać z terminem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów UoR, tj. jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Organ przyznał, że spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie jest jednostką dominującą w rozumieniu UoR, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz nie posiada polityki cen transakcyjnych, nie musi więc przygotowywać dokumentacji grupowej.

 

Przyjęcie wykładni, w której jako grupę podmiotów powiązanych należy rozumieć podmioty powiązane na podstawie Ustawy o CIT[3], a nie jako grupę kapitałową zgodnie z UoR[4], nakładałoby na spółkę niewykonalne obowiązki. Z przyczyn obiektywnych nie byłaby ona w stanie ich wypełnić, co jest niedopuszczalne w świetle koncepcji racjonalnego ustawodawcy, jak słusznie zauważył Szef KAS.

 

Wskazówkę dla potwierdzenia stanowiska wnioskodawcy znaleziono również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych[5]. Zgodnie z nią  obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej powstaje w przypadku podatników tworzących z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu UoR i przekraczających odpowiedni próg przychodowy/kosztowy.

 

Zmiana stanowiska związana z planowaną rewolucją w TP?

 

W jednym z naszych ostatnich wpisów informowaliśmy o projekcie nowelizacji ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych, wskazując również na wprowadzenie nowych zasad dla obowiązku sporządzenia Master File’a. Planowane zmiany miałyby obowiązywać od początku 2019 r., jednak przepisy przejściowe przewidują ich zastosowanie już od roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2017 r.

Stanowisko Szefa KAS wpisuje się w zmiany planowane przez Ministerstwo Finansów i trzeba przyznać, że ich kierunek wydaje się być pozytywny dla podatników. Przy literalnej interpretacji przepisów ustawy o CIT dotyczących dokumentacji grupowej, może dochodzić do sytuacji, w której podmiot zobowiązany do jej przygotowania nie posiada wszystkich lub części informacji niezbędnych dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji grupowej, a w konsekwencji nie jest w stanie spełnić ustawowych obowiązków.

W świetle stanowiska Szefa KAS, jeżeli Państwa sytuacja przypomina tę przedstawioną w niniejszym wpisie, może być to dobry moment na wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną. Może ona potwierdzić brak obowiązków w zakresie dokumentacji grupowej i zapewnić odpowiednią ochronę. Na pewno mile widziana byłaby dalsza inicjatywa fiskusa – najlepiej w formie interpretacji ogólnej, tłumaczącej zasady dotyczące obowiązków przygotowania dokumentacji grupowej.

 

[1] sygn. DPP13.8221.97.2018

[2] art. 9a ust. 2d „Ustawa o CIT”

[3] art. 11 ust. 1 i 4 „Ustawa o CIT”

[4] art. 3 ust. 1 pkt 44 „Ustawa o rachunkowości”

Autor: Piotr Traczyk

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PODATKOWY

piotr.traczyk@olesinski.com

Więcej