Zmiana ustawy, a obowiązek zachowania poufności przez byłych pracowników

Zmiany do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK)[1] wbrew założeniom mogą osłabić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku ujawnienia lub wykorzystania takich informacji przez byłego pracownika.

 

Z ustawy zostanie usunięty art. 11 ust. 2 wprost zakazujący byłym pracownikom ujawnianie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa pracodawcy. Zgodnie z założeniami miało to wpłynąć na zastosowanie do byłych pracowników bardziej rygorystycznych zasad ogólnych i wzmocnienie ochrony. Usunięcie może jednak doprowadzić do interpretacji sprzecznej z tymi założeniami. Brak przepisu może faktycznie oznaczać brak obowiązku i brak możliwości skutecznego zastosowania konsekwencji w razie ujawnienia takich danych.

 

Kodeks pracy w wprost zobowiązuje pracownika do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, nie zawiera on jednak analogicznego zobowiązania w stosunku do byłych pracowników. Z kolei zaś z przepisów ogólnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W związku z tym mogą pojawić się stanowiska, że były pracownik, jako że nie występuje wobec byłego pracodawcy jako przedsiębiorca/klient nie jest podmiotem, do którego należy stosować ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Po wejściu w życie zmian brak będzie wyraźnej i niebudzącej wątpliwości podstawy prawnej zobowiązującej byłych pracowników do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy. Uzasadnienie projektu ustawy nie jest wiążące dla organów – np. PIP i sądów, stąd też możliwe jest, że będą one stosowały przepisy inaczej niż zakładał ustawodawca.

 

Ze względu na bezpośredni i najczęściej bardzo szeroki dostęp pracowników do poufnych informacji technicznych, technologicznych czy handlowych przedsiębiorstwa w tej sytuacji dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek, gdyby praktyka poszła w niekorzystnym dla pracodawców kierunku,  ponieważ potrzeba ochrony tego interesu pracodawców jest oczywista.

 

Nowelizacja czeka właśnie na podpis prezydenta i ogłoszenie, co oznacza, że może wejść w życie już w sierpniu.[2]

 

Co dalej – jak się zabezpieczyć?

 

Mając na uwadze możliwe zagrożenia najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczenia interesów pracodawców będzie umowne zobowiązanie pracowników do zachowania poufności po ustaniu stosunku pracy. W pierwszej kolejności należałoby zawrzeć odpowiednie umowy z pracownikami wyższych szczebli, mającymi dostęp do najbardziej wrażliwych informacji.

 

W przeciwieństwie do umów o zakazie konkurencji, obowiązek zachowania poufności po ustaniu stosunku pracy co do zasady nie wiąże się z obowiązkiem wypłaty byłemu pracownikowi z tego tytułu odszkodowania lub innego świadczenia.

 

_______

[1] Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw jest transpozycją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

 

[2] Informacje na temat przebiegu procesu legislacyjnego oraz uzasadnienie do ustawy zmieniającej znajdzie Państwo pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A8F0401337C690ECC1258291003D5672.

 

 

Autorzy:

Joanna Lentka – Wróbel – radca prawny, manager w Olesiński & Wspólnicy

Agnieszka Januszko – aplikant adwokacki, konsultant w Olesiński & Wspólnicy

 

Autor: Joanna Lentka

MANAGER
RADCA PRAWNY

joanna.lentka@olesinski.com

Więcej