Odpowiedzialność karna spółki – kolejne zmiany założeń

W poprzednich wpisach (link, link) informowaliśmy o projektach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na przełomie ostatnich dni pojawiła się nowa, trzecia już wersja ww. ustawy, która wprowadza kolejne, bardzo ważne zmiany.

 

Zewnętrzny audyt  i compliance officer nie zwolnią z odpowiedzialności

Ustawodawca wycofał się z nowatorskiego pomysłu z poprzedniej wersji projektu dotyczącego zwolnienia z odpowiedzialności podmiotu zbiorowego z tytułu winy w organizacji. Zwolnienie miało dotyczyć przedsiębiorców, którzy cyklicznie poddawaliby się audytowi zgodności i ryzyka, przeprowadzanemu przez zewnętrzną firmę audytorską oraz wyznaczyliby compliance oficera, który nadzorowałby przestrzeganie przepisów z ustawy.

Nie oznacza to, że podjęcie powyższych działań stanie się całkowicie zbędne – wręcz przeciwnie – powyższe okoliczności nie będą już wprawdzie działać „automatycznie”, mogą się jednak okazać przydatne dla przedsiębiorcy, który zmuszony będzie udowodnić brak winy w organizacji.

 

Pośrednie uzyskanie korzyści majątkowej

Ustawodawca doprecyzował podstawę odpowiedzialności, wskazując, że spółka będzie odpowiadała za czyny, z których chociażby pośrednio uzyskano korzyść majątkową (przestępstwo popełnione np. przez podwykonawcę, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną), jeżeli jego organ lub członek organu wiedzieli lub przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mogli się dowiedzieć o nieprawidłowościach.

Ciężar dowodzenia w tym zakresie został zatem przerzucony na organy ścigania.

 

Rozmiar i przedmiot działalności zyskają na znaczeniu

W projekcie wskazano wprost, że dokonując oceny nieprawidłowości bierze się pod uwagę rozmiar oraz przedmiot działalności podmiotu zbiorowego.

Ponadto, mikroprzedsiębiorcy nie będą zobowiązani do stworzenia zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego oraz określenia podziału odpowiedzialności pomiędzy organy spółki, jej komórki organizacyjne czy jej pracowników.

 

Odpowiedzialność karna spółek staje się coraz bardziej realna

Powyżej omówione zmiany są istotne, jednak nie zmieniają kluczowych, rewolucyjnych wręcz założeń dotyczących nowego modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jak m.in.:

  • brak wymogu uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej, jako przesłanki koniecznej do pociągnięcia spółki do odpowiedzialności karnej;
  • wprowadzenie ochrony prawnej sygnalistów;
  • wprowadzenie wymogów dla spółek w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadanie tym samym mechanizmom compliance kluczowej roli w zapewnieniu spółce bezpieczeństwa;
  • wprowadzenie dotkliwych kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy (od 30 mln nawet do 60 mln złotych);
  • wprowadzenie nowych sankcji (zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne).

Projekt został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów – będziemy informować na bieżąco o dalszych zmianach.

Autor: Anna Łużniak

SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT

anna.luzniak@olesinski.com