Do sądów ma wrócić odrębne postępowanie gospodarcze – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Procedowany obecnie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego niesie za sobą szereg poważnych zmian. Jedną z nich jest powrót postępowania gospodarczego (dla sporów między przedsiębiorcami), które funkcjonowało już w sądach do roku 2012. Co powinni wiedzieć o postępowaniu gospodarczym przedsiębiorcy? Wyjaśniamy poniżej.

Największą zaletą zmiany ma być krótszy czas rozstrzygania spraw (z założenia do 6 miesięcy). Postępowania nadal mają być prowadzone przez sądy gospodarcze, które z założenia są bardziej wyspecjalizowane i lepiej znają specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej.

Postępowania gospodarcze będą jednak wiązały się z większym rygoryzmem i obostrzonymi wymaganiami w stosunku do stron, co może być sporym utrudnieniem dla małych i średnich przedsiębiorców, działających często bez pomocy prawnika, mianowicie:

  • koniecznością będzie przedstawienie wszelkich twierdzeń i dowodów już na samym początku postępowania,
  • planuje się wprowadzenie prymatu dowodu z dokumentu – czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia (czyli np. umowa) będzie mogła być wykazana tylko za pomocą dokumentu, chyba że strona wykaże, że nie może go przedłożyć z przyczyn niezależnych od niej,
  • konsekwencją powyższego jest też ograniczenie dopuszczalności dowodów z zeznań świadków – taki dowód będzie możliwy jedynie w braku innych środków dowodowych lub gdy w sprawie pozostaną niewyjaśnione fakty istotne dla jej rozstrzygnięcia,
  • brak możliwości zmiany pozwanego, jeśli pierwotnie sprawę wniosło się przeciwko niewłaściwemu podmiotowi,

 

ponadto:

  • nowością będzie podawanie przez strony adresu e-mail, co ma usprawnić kontakt sądu ze stroną,
  • nieprawomocny wyrok ma być tytułem zabezpieczenia, co umożliwi np. zajęcie przez komornika wygranych w pierwszej instancji środków pieniężnych lub rzeczy zamiennych na czas całego procesu,
  • ciekawym rozwiązaniem ma być też umowa dowodowa, mocą której strony będą mogły wyłączyć z procesu określony rodzaj dowodu (np. dowód ze świadków / z biegłego),
  • przedsiębiorca, który zaniechał próby polubownego rozstrzygnięcia konfliktu (lub uczestniczył w niej w złej wierze), co przyczyniło się do zbędnego rozpoczęcia sporu, będzie mógł zostać obciążony kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania.

 

Czas pokaże, czy wprowadzane zmiany będzie można ocenić pozytywnie, jako faktycznie przyspieszające i usprawniające postępowanie gospodarcze. Pewne jest natomiast, że zmiany te, nakładając na przedsiębiorców surowsze wymagania i rygory procesowe, mogą skomplikować sytuację firm występujących przed sądami i znacznie utrudnić im dochodzenie swoich praw.

Autor: Mateusz Kisiela

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

mateusz.kisiela@olesinski.com

Więcej