Upadłość – jak pogodzić interes wierzyciela, dłużnika i zabezpieczyć majątek – cz. II

Kontynuując temat zabezpieczeń w postępowaniu upadłościowym, który omawialiśmy tydzień temu (I część artykułu tutaj), tym razem chcemy skupić się na dwóch kolejnych aspektach tego instrumentu – zarządzie przymusowym i zawieszeniu egzekucji. To kolejne rozwiązania, których celem jest pogodzenie interesów różnych grup wierzycieli już na etapie postępowania, który jeszcze nie przesądza, czy do ogłoszenia upadłości ostatecznie dojdzie, czy nie.

 

Zarząd przymusowy

Najdalej idący w skutkach sposób zabezpieczenia to ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego. Stosuje się go w przypadkach, gdy pozostawienie zarządu w rękach dłużnika wiązałoby się z ryzykiem uszczuplenia możliwości zaspokojenia wierzycieli, na przykład z powodu ukrywania lub usuwania majątku, czy też gdy dłużnik nie wykonuje zarządzeń i poleceń TNS. Zarząd przymusowy jako bardziej ingerujący w prawa dłużnika charakteryzuje się odebraniem zarządu sprawami majątkowymi w całości. Dłużnik nie może zatem wykonywać nawet czynności zwykłego zarządu, a wszelkie czynności mimo tego dokonane będą nieważne.

Zawieszenie egzekucji

Innym rodzajem zabezpieczenia, z kolei szczególnie interesującym dla dłużnika, jest możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych czy nawet zwolnienie zajęć dokonanych na rachunkach bankowych. Ma to w szczególności umożliwić zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w stanie kompletnym i zapewnić równość wierzycielom. Zawieszenie egzekucji dotyczy wszystkich wierzytelności, a zatem również wierzytelności publicznoprawnych, alimentacyjnych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, pracowniczych i zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika (np. hipoteki).

Samo zawieszenie egzekucji skutkuje tym, że postępowanie to pozostaje dokładnie na takim etapie, na jakim było w chwili zabezpieczenia, a środki wyegzekwowane przez komornika nie mogą być przekazywane wierzycielom czy zwrócone dłużnikowi. Prawo upadłościowe przewiduje jednak także możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych. Prowadzi to do swobodnego dysponowania tymi środkami przez dłużnika, za zgodą TNS. Wydaje się, że uchylenie zajęć rachunków bankowych powinno być stosowane zawsze w połączeniu z zawieszeniem egzekucji. Tylko ten sposób daje możliwość zabezpieczenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa dłużnika, co z kolei może przełożyć się na wyższą cenę uzyskaną ze sprzedaży przedsiębiorstwa działającego i wyższe zaspokojenie wierzycieli.

Chociaż praktyka sądowa wskazuje na najczęstsze ustanawianie tymczasowego nadzorcy sądowego, warto pamiętać także o tym, że może dojść też do całkowitego odebrania zarządu majątkiem i ustanowienia zarządu przymusowego. Jeśli natomiast aktywne, prowadzone egzekucje będą blokowały dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez dłużnika, można wnioskować do sądu o zawieszenie postępowań egzekucyjnych i o uchylenie zajęć rachunków bankowych.

 

Autor: Mariusz Purgał

MANAGER
ADWOKAT

mariusz.purgal@olesinski.com

Więcej