Sprawozdania finansowe na nowych zasadach – kiedy dokładnie startujemy?

W związku z uruchomieniem Repozytorium Dokumentów Finansowych, kończący się rok 2018 pełen był dynamicznych zmian przepisów dotyczących sporządzania i zgłaszania do rejestru przedsiębiorców sprawozdań finansowych.

Pewien niepokój wśród przedsiębiorców mógł wzbudzać fakt, że zmianom podlegała nie tylko treść przepisów, ale także ich interpretacje, w szczególności w zakresie określenia dnia, od którego powinny być stosowane nowe regulacje.

 

Wątpliwości wyjaśnione przez Ministerstwo Finansów

Niejasności miały źródło w sprzecznych informacjach dotyczących początkowej daty sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, w nowym formacie i strukturze logicznej.

Jeszcze do niedawna w oficjalnych Q&A publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów, obowiązek sporządzania sprawozdań w nowym formacie i strukturze miał dotyczyć: „(…) tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1 października 2018 r.”.

Powiązanie chwili rozpoczęcia stosowania nowej regulacji w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek z dniem zakończenia roku obrotowego nie znajdowało jednak oparcia w przepisach przejściowych. Chodzi konkretnie o ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Niejasności ostatecznie rozstrzygnęło pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym napisano:

„(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno:

– okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;

– okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;

– jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r.”.

W zgodzie z powyższymi wytycznymi, informacje udostępniane na swojej stronie internetowej zaktualizowało także Ministerstwo Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi .

 

Dzień bilansowy nie ma znaczenia

Po zmianie stanowiska nie ma już wątpliwości. Dla oceny, które przepisy dotyczące sporządzania i zgłaszania do KRS sprawozdań finansowych znajdą zastosowanie, istotny jest wyłącznie moment sporządzania sprawozdania finansowego. W szczególności może to istotnie utrudnić realizację obowiązków sprawozdawczych jednostkom, których rok obrotowy zakończył się przed 1 października 2018 r. – zamiast formy papierowej, muszą przygotować również sprawozdanie w formie elektronicznej (np. dotyczy jednostek z rokiem obrotowym kończącym się 30.09.2018 r.).

 

Z drugiej strony wiadomość może uspokoić w szczególności osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych w spółkach, których rok obrotowy kończy się przed 1 października 2018 r.  i które sporządzają sprawozdania finansowe po tym dniu. Nowe stanowisko stanowi jednoznaczną wytyczną, w jakiej formie powinny być sporządzane sprawozdania po tej dacie i ostatecznie przecina dotychczasowe spekulacje w tym zakresie.

 

Autor: Cyryl Szudra

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

cyryl.szudra@olesinski.com

Więcej

Autor: Michał Małaszkiewicz

CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

michal.malaszkiewicz@olesinski.com