Ogłoszenie upadłości a stosunki majątkowe małżeńskie

Z upadłością osób fizycznych – zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i konsumentów – często wiąże się problematyka wpływu ogłoszenia upadłości na ustrój majątkowy małżonków. Jednym z głównych skutków jest automatyczne powstanie rozdzielności majątkowej, która trwa aż do zakończenia postępowania upadłościowego. Co więcej, jeśli pomiędzy małżonkami wcześniej istniała wspólność majątkowa, to nie tylko majątek osobisty dłużnika wejdzie do masy upadłości, ale też cały majątek wspólny. W praktyce oznacza to, że także to co małżonkowie wypracowali wspólnie, zostanie sprzedane przez syndyka i podzielone pomiędzy wierzycieli.

W takiej sytuacji małżonkowi, który z pewnością miał udział we wspólnym budżecie i pomnażał wspólny majątek, pozostanie wyłącznie zgłoszenie wierzytelności w standardowym trybie i oczekiwanie na jak najwyższe zaspokojenie przez syndyka.

Zabezpieczenie majątku współmałżonka

Dobrym i skutecznym sposobem (przy uwzględnieniu pewnych warunków) na zminimalizowanie powyższego ryzyka jest ustanowienie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości – zarówno w drodze umowy, jak i orzeczenia sądowego. Wtedy do masy upadłości (a więc do likwidacji przez Syndyka) wejdzie wyłącznie majątek osobisty małżonka składającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Do masy upadłości nie wejdą też, w pewnym uproszczeniu, przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską.

Jeśli jednak małżonkowie będą chcieli zaplanować ustanowienie rozdzielności majątkowej, muszą to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ tylko umowa majątkowa zawarta lub pozew o ustanowienie rozdzielności złożony na dwa lata przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości będą skuteczne. Te ograniczenia czasowe to głównie ukłon w stronę wierzycieli, który ma zapewnić, że ich interesy nie zostaną naruszone przez działania podjęte przez dłużnika już w trudnej sytuacji finansowej i na chwilę przed złożeniem wniosku.

Zawieszenie egzekucji

Wbrew powszechnej opinii, ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, nie oznacza automatycznego paraliżu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko drugiemu małżonkowi. Skutek zawieszenia egzekucji, o czym szerzej napiszemy niebawem, będzie dotyczył wyłącznie tej osoby, wobec której ogłoszono upadłość, bez względu na majątek wspólny.

Podsumowując, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną, np. przez byłych członków zarządu (szerzej tutaj), powinno być zawsze decyzją dogłębnie przemyślaną i poprzedzoną analizą korzyści i potencjalnych skutków negatywnych, ponieważ może wpłynąć negatywnie na majątek całej rodziny. To, co pozostaje całkowicie bezpieczne, to wyłącznie majątek osobisty małżonka.

Autor: Mariusz Purgał

MANAGER
ADWOKAT

mariusz.purgal@olesinski.com

Więcej