Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako konsekwencja nieterminowego wniosku o ogłoszenie upadłości

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl kilku istotnych tematów związanych z ryzykiem osobistej odpowiedzialności członków zarządu. Z każdą funkcją podejmowaną w biznesie wiąże się pewna odpowiedzialność, a w przypadku tych najwyższych stanowisk ryzyko jest proporcjonalnie wysokie. Nie inaczej jest w zakresie prawa upadłościowego. Wystąpienie stanu niewypłacalności w spółce i brak należytej reakcji ze strony osób zarządzających będzie rodzić odpowiedzialność ze strony takich osób. Jest to odpowiedzialność zarówno majątkowa, karna, jak i w sferze swobody działalności.

Jedną z konsekwencji osobistej odpowiedzialności jest ryzyko orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podjętej w dowolnej formie (indywidualnie, w ramach spółki cywilnej czy też pełnienia funkcji w organach spółek itp.). Głównym celem w każdym z tych przypadków jest wyeliminowanie nierzetelnych i nieprofesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego – zarówno już po fakcie, jak i prewencyjnie – odstraszając potencjalnych nieuczciwych przedsiębiorców, ponieważ zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony na okres od 1 roku do 10 lat.

 

Podstawy orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Najczęściej postępowania „zakazowe” wynikają w praktyce z niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie (o wymogach w tym zakresie pisaliśmy w cyklu RESTART). Jednak orzeczenie zakazu możliwe jest też w przypadku uchybiania pewnym obowiązkom po ogłoszeniu upadłości (np. brak należytej współpracy z syndykiem, niewykonywanie orzeczeń sędziego-komisarza czy ukrywanie lub niszczenie majątku wchodzącego w skład masy upadłości) lub jeżeli niewypłacalność osoby fizycznej jest następstwem jej celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Dodatkowo zakaz ten może być orzeczony wobec osób, które formalnie nie pełnią żadnej funkcji, lecz faktycznie zarządzają sprawami przedsiębiorstwa (tzw. shadow directors). Realna pozycja tych osób jest na tyle istotna, że mogą one wpływać na działania członków zarządu (poprzez wydawanie wiążących poleceń), co doprowadzi do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

 

Postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może zostać złożony m.in. przez każdego wierzyciela lub tymczasowego nadzorcę sądowego/zarządcę przymusowego/syndyka, co w praktyce zdarza się najczęściej. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze, że będzie musiał udowodnić wszelkie okoliczności, które mają prowadzić do orzeczenia zakazu i określenia jego długości. Chodzi w szczególności o winę i jej stopień – to będzie miało bezpośrednio przełożenie na długość zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – a także o wskazanie momentu, kiedy powinien być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli na tym miałaby się opierać odpowiedzialność zarządu. Aby sąd mógł orzec zakaz prowadzenia działalności, decyzje zarządu będą musiały prowadzić również do obniżenia wartości ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa i pokrzywdzenia wierzycieli.

Z kolei obrona w tych sprawach powinna się koncentrować przede wszystkim na wykazaniu, że wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie. Jeśli jednak rzeczywiście doszło już do opóźnienia, to ważne będzie wykazanie, że nie było to zawinione działanie, a także że nie miało ono żadnego wpływu na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa czy rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Poza bardzo dotkliwym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w zarządzie niesie ze sobą także inne ryzyka – odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki, ale także potencjalną odpowiedzialność karną, o czym napiszemy w następnych artykułach na naszym blogu.

Autor: Mariusz Purgał

MANAGER
ADWOKAT

mariusz.purgal@olesinski.com

Więcej