Nowelizacja Kodeksu karnego – nowe ryzyka w obrocie gospodarczym?

W ostatnich dniach Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości walka z przestępczością gospodarczą to jeden z trzech filarów reformy, której głównym założeniem jest zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej. Dlatego też wiele zmian bezpośrednio dotknie przedsiębiorców.

Są to przede wszystkim przepisy zaostrzające kary za:

  • wystawianie lub używanie faktur poświadczających nieprawdę oraz za podrabianie i przerabianie faktur w celu użycia ich za autentyczne,
  • korupcję menedżerską (przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za preferowanie kontrahentów),
  • nadużycie zaufania (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym),
  • oszustwo kredytowe i ubezpieczeniowe (m.in. wyłudzenie kredytu, dotacji, zamówienia publicznego, poręczenia, gwarancji, subwencji lub odszkodowania z ubezpieczenia),
  • oszustwo (wprowadzenie osoby trzeciej w błąd w celu niekorzystnego rozporządzenia mieniem), oszustwo komputerowe i paserstwo,
  • pranie brudnych pieniędzy.

 

W powyższych przypadkach, gdy wartość faktury, szkody lub mienia, którego dotyczy przestępstwo, przekroczy 5 mln zł, sprawcy będzie grozić kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat. Jeśli wartość ta przekroczy 10 mln zł, będzie to kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje też nowe typy przestępstw, m.in. dot. uchylania się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego (obowiązek naprawienia szkody, nawiązka), które będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zaostrzono również zasady odpowiedzialności w zakresie wykraczającym poza przestępstwa związane z obrotem gospodarczym – m.in. (i) zrezygnowano z kary 25 lat pozbawienia wolności na rzecz kary pozbawienia wolności w granicach do 30 lat (aktualny Kodeks przewiduje kary do 15 lat pozbawienia wolności oraz karę 25 lat pozbawienia wolności i tzw. dożywocia), czy też (ii) wprowadzono możliwość orzeczenia takiej kary bez prawa do warunkowego zwolnienia.

Nowela trafiła do Prezydenta, który może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Zawetowanie ustawy rekomenduje 158 Profesorów i Doktorów z wszystkich Uniwersytetów w Polsce – karnistów, konstytucjonalistów i kryminologów, którzy dziś skierowali do Prezydenta podpisaną przez nich opinię.

Nowe regulacje wpisują się w bardzo wyraźną tendencję do zaostrzania odpowiedzialności za nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jej wyrazem jest również opracowywana od niedawna nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz projektowana zupełnie nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Przykładem wpisującym się w ten nurt jest także procedowana od kwietnia zmiana regulaminu funkcjonowania powszechnych jednostek prokuratury. Dotyczy ona obowiązków organów ścigania w zakresie ustalania i poszukiwania mienia osiągniętego z popełnionego przestępstwa, zagrożonego przepadkiem lub tzw. konfiskatą rozszerzoną, a także mienia, które może stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego.

Projektowane zmiany wyraźnie zmierzają w kierunku szukania podstaw zabezpieczenia majątkowego wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Co istotne, najczęściej takie zabezpieczenie następuje na mieniu stanowiącym własność sprawcy, a nie np. reprezentowanej przez niego spółki.

Autor: Justyna Papież

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

justyna.papiez@olesinski.com

Autor: Paulina Kozielska

CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

paulina.kozielska@olesinski.com