Co w Prawie Piszczy | Już w październiku wchodzi w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
8553
post-template-default,single,single-post,postid-8553,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Już w październiku wchodzi w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października wchodzą w życie nowe przepisy, które nakładają kolejne obowiązki na osoby uprawnione do reprezentacji spółek. Od tego bowiem dnia Minister Finansów będzie prowadził Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR), który ma służyć weryfikacji struktury właścicielskiej spółek.

Nowe narzędzie wprowadza Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Na czym polega nowy obowiązek?

Spółki będą miały obowiązek wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a następnie elektronicznie zgłosić go do CRBR (zgłoszenie będzie opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Co istotne, ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego jest bardzo rozbudowana – co do zasady jest nią osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką. W praktyce poprawne wskazanie beneficjenta rzeczywistego może być jednak bardzo utrudnione w przypadku rozbudowanej struktury właścicielskiej (np. rozproszony akcjonariat).

Samo zgłoszenie to nie wszystko – w razie jakiejkolwiek zmiany beneficjenta rzeczywistego, w terminie 7 dni od jej wystąpienia trzeba będzie dokonać elektronicznej aktualizacji w samym rejestrze.

Rejestr będzie publiczny, a dostęp do niego bezpłatny i będzie obejmował takie dane beneficjenta rzeczywistego jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących mu uprawnieniach.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek zgłoszenia do rejestru będzie dotyczył znacznej większości spółek, tj. obejmie:

 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

Samego zgłoszenia będzie dokonywała osoba uprawniona do reprezentacji Spółki pod rygorem odpowiedzialności osobistej.

Sankcje

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje szereg sankcji za niedokonanie zgłoszenia w CRBR w terminie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych. Odpowiedzialność ponosić będą:

 • osoby reprezentujące spółki – za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru (odpowiedzialność karna) oraz za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem w terminie / zgłoszeniem nieprawdziwych danych (odpowiedzialność odszkodowawcza)
 • spółki – za niezgłoszenie informacji w wymaganym terminie (odpowiedzialność finansowa do 1 mln złotych)

Ile zostało czasu, żeby się przygotować?

Spółki, które powstaną po 13.10.2019 r. będą miały tylko 7 dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR.

Natomiast spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13.10.2019 r. będą miały 6 miesięcy, tj. do dnia 13.04.2020 r. na dokonanie zgłoszenia do CRBR.

Wbrew pozorom czasu nie jest dużo, w szczególności, gdy obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego będzie dotyczył spółek z rozbudowaną strukturą właścicielską, nierzadko wymagającej złożonej weryfikacji osób, które sprawują kontrolę nad spółką.

Autor: Anna Łużniak

SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT

anna.luzniak@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj