Posiedzenie przygotowawcze – w jakim celu?

Nowelizacja KPC zakłada wprowadzenie do postępowania cywilnego posiedzenia przygotowawczego.

Posiedzenie przygotowawcze ma na celu przede wszystkim rozwiązanie zaistniałego sporu już na tym etapie, bez potrzeby ustalania kolejnych posiedzeń. Zważając jednak na niechęć wobec zawierania ugód, powyższy aspekt posiedzenia przygotowawczego nie będzie jego największym atutem. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wówczas pomiędzy sądem i stronami ustalony zostanie plan rozprawy, określający przebieg postępowania (czyli swoisty kalendarz spotkań na rozprawach w sądzie) oraz kolejność przeprowadzania dowodów. To rozwiązanie może już okazać się znaczącą zmianą w porównaniu do obecnego przebiegu postępowania.

Wraz z doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu i zobowiązaniem go do wniesienia odpowiedzi na pozew (nowelizacja wprowadza również obligatoryjność w zakresie wniesienia odpowiedzi na pozew) sąd poucza o obowiązkowym udziale w posiedzeniu  przygotowawczym i  przedstawieniu wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu. Ciężko jednak sobie wyobrazić, że strony dopiero na posiedzeniu powoływać będą dowody, dlatego też można przypuszczać, że w praktyce sądy będą wymagały przywołania ich już w odpowiedzi na pozew, aby na posiedzeniu móc się do nich ustosunkować. Nowe regulacje dotyczące pouczeń wpisują się w ogólny trend nowelizacji – nałożenie na sąd rytmu i konkretnego schematu działania. Sąd będzie zatem obowiązany pouczyć strony o skutkach niedopełnienia ww. obowiązków (braku przywołania dowodów), w tym w szczególności możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności, obciążenia kosztami postępowania, a także możliwości umorzenia postępowania oraz pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.

Termin oraz zasady posiedzenia przygotowawczego

Termin pierwszego posiedzenia przygotowawczego powinien przypaść nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone – nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism.

Strony i pełnomocnicy są obowiązani do udziału w posiedzeniu przygotowawczym (chyba że przewodniczący zwolni stronę z udziału w posiedzeniu).

Co więcej, takie posiedzenie ma się odbywać na zasadach posiedzenia niejawnego,, dlatego też będzie miało charakter nieco mniej sformalizowany od klasycznej rozprawy (widoczne będzie to np. w braku obowiązku zakładania togi).

Aby uniknąć umorzenia postępowania, powód przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego może wnieść o przeprowadzenie posiedzenia bez jego udziału (co istotne – takiego wniosku nie można cofnąć). W przypadku niestawiennictwa powoda, przy braku złożenia ww. wniosku sąd umorzy postępowanie – powód będzie mógł jeszcze jednak w ciągu tygodnia usprawiedliwić swoją nieobecność. Niestawiennictwo pozwanego nie będzie tamowało przebiegu posiedzenia przygotowawczego (i to niezależnie od tego, czy będzie ono usprawiedliwione, czy też nie).

Plan rozprawy

Plan rozprawy zawierać będzie rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron (tym samym zastąpi postanowienia dowodowe).

Ponadto plan będzie mógł zawierać:

  • dokładne określenie przedmiotów żądań stron;
  • dokładnie określone zarzutów;
  • ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
  • kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;
  • termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;
  • rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

Stanowić on będzie załącznik do protokołu z posiedzenia przygotowawczego, który będzie podpisywany przez strony oraz zatwierdzany przez przewodniczącego.

Plan rozprawy z urzędu doręczany będzie stronom. Co istotne, zastępować to będzie wszelkie zawiadomienia o terminach rozpraw i innych czynności ujętych w planie. Oznacza to, że strony muszą od razu zapamiętać, kiedy mają być np. przesłuchiwani świadkowie, ponieważ nie dostaną dodatkowych zawiadomień przed rozprawą.

Przewodniczący i strony będą obowiązani do dokonywania w sprawie czynności zgodnie z planem rozprawy, tyczy się to również wyznaczania terminów posiedzeń. Co więcej, rozprawa powinna zostać tak przygotowana, aby móc rozstrzygnąć sprawę na pierwszym posiedzeniu.

Sąd będzie również uprawniony do dokonania zmiany planu rozprawy w drodze postanowienia. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha strony, informując je jednocześnie o zakresie zamierzonej zmiany. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez którąkolwiek ze stron, przeprowadzone będzie kolejne posiedzenie przygotowawcze. Zmiana planu rozprawy nie otwiera natomiast terminu do zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów.

Konsekwencja

Wprowadzane zmiany mają na celu uporządkowanie przebiegu postępowań oraz ich przyspieszenie, a także zwiększenie wpływu stron postępowania na jego przebieg.

Strony będą mogły ustalić z sądem porządek postępowania, poznając tym samym termin rozstrzygnięcia, co bezsprzecznie należy uznać za słuszną ideę. Niemniej, z uwagi na obecnie dość spore obłożenie sądów, ciężko sobie wyobrazić, że zmiana przepisów nagle znacząco usprawni rozpoznawanie spraw.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono również uwagę na aspekt ugodowego rozwiązania sporu podczas posiedzenia przygotowawczego, co ostatecznie,  zważając na niezbyt pozytywne nastawienie do zawierania ugód, może mieć jednak marginalne znaczenie.

Autor: Paulina Miałkowska

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

paulina.mialkowska@olesinski.com