Uwaga na zawieszone postępowania – zmiany po nowelizacji KPC

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego skraca okresy na jakie mogą być zawieszone niektóre sądowe postępowania cywilne.

Zmiana ta dotyczy postępowań zawieszonych:

  • na zgodny wniosek stron,
  • z powodu przeszkód formalnych, które uniemożliwiały nadanie sprawie biegu (m.in. niestawiennictwo stron lub powoda na rozprawie; brak lub wskazanie złego adresu powoda / pozwanego).

Do tej pory postępowania takie mogły być zawieszone na 12 miesięcy. Jeśli w okresie tym żadna ze stron nie zgłosiła wniosku o podjęcie postępowania było ono umarzane.

Na skutek ostatniej zmiany przepisów 12 miesięczny termin ulega teraz skróceniu do 6 miesięcy dla postępowań zawieszonych na zgodny wniosek stron i 3 miesięcy dla postępowań zawieszonych z przyczyn uniemożliwiających nadanie sprawie biegu.

Zmiana ta ma zastosowanie także do postępowań już wszczętych i niezakończonych, które pozostają teraz zawieszone. Trzy- lub sześciomiesięczny termin na podjęcie postępowania liczy się w tym przypadku od wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmiany tj. od dnia 7 listopada 2019 r. Na wystosowanie wniosków o podjęcie tych postępowań strony mają więc czas:

  • do 7 lutego 2020 (w przypadku postępowań zawieszonych z powodu braku możliwości nadania sprawie biegu)
  • i do 7 maja 2020 (w przypadku postępowań zawieszonych na zgodny wniosek stron).

W praktyce oznacza to, że w niektórych przypadkach termin na wystosowanie wniosku o zawieszenie postępowania może się znacznie skrócić. Wyobraźmy sobie sytuację, że postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron na krótko przed zmianą przepisów np. jest zawieszone przez 2 miesiące. Stosując dotychczasowe przepisy strony miałyby kolejne 10 miesięcy na podjęcie postępowania. Na skutek nowelizacji strony mają tylko 6 miesięcy na wznowienie (termin skrócił się o 4 miesiące).

Tu uwaga – ponieważ przepisy przejściowe wprowadzające powyższe zasady nie są precyzyjne i budzą wątpliwości, istnieje ryzyko, że sądy będą stosowały jeszcze krótsze terminy na złożenie wniosków o podjęcie postępowań. Mianowicie do 21 listopada 2019 r. – dla postępowań zawieszonych z powodu braku możliwości nadania biegu i do 21 lutego 2020 r. dla postępowań zawieszonych na zgodny wniosek stron (wynika to z faktu, że przepisy o zawieszeniu postępowań weszły w życie wcześniej niż inne nowelizowane przepisy, jednak wydaje się, przepisy przejściowe wprowadzające nowe regulacje nie zostały dostosowane do tej sytuacji).

Poważne konsekwencje dla stron postępowania

Brak wystosowania wniosku o podjęcie postępowania w odpowiednim czasie spowoduje jego umorzenie.

Jeśli jest to postępowanie toczące się przed sądem pierwszej instancji, wniesiony przez powoda pozew nie wywoła żadnych skutków (będzie uznany za niebyły). Powód może wnieść taki pozew na nowo i zasadniczo prowadzić postępowanie od nowa, jednak w praktyce roszczenia takie mogą już być przedawnione, co uniemożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw.

Umorzenie postępowania w drugiej instancji spowoduje natomiast uprawomocnienie się orzeczenia od którego wniesiono apelację.

Jak widać, brak wystosowania w odpowiednim czasie wniosku o podjęcie postępowania może mieć dla strony daleko idące konsekwencje, nawet w postaci przedawnienia roszczenia lub zamknięcia drogi odwoławczej od niekorzystnego wyroku. Osoby fizyczne i firmy, które są obecnie w trakcie zawieszenia sporu sądowego powinny sprawdzić, czy w ich przypadku termin na podjęcia postępowania nie uległ skróceniu i w odpowiednim czasie złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Autor: Mateusz Kisiela

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

mateusz.kisiela@olesinski.com

Więcej