Ochrona sygnalistów – 2 lata dla Polski na wdrożenie unijnych regulacji

26 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę o ochronie sygnalistów. Znamy już więc ostateczny zakres regulacji, do przyjęcia których UE zobowiązuje państwa członkowskie, w tym również Polskę.

Kogo dotyczą przepisy dyrektywy?

Regulacje do wprowadzenia których zobowiązuje dyrektywa, będą dotyczyły:

  • przedsiębiorców zatrudniających minimum 50 pracowników;
  • przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych osób, jeśli są oni zobowiązani do ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń na mocy aktów UE wymienionych w załącznikach do dyrektywy (m.in. jeśli działają w sektorze usług finansowych).

 

Wejście w życie

Nowe regulacje weszły w życie 16 grudnia 2019 r., jednak ze względu na wprowadzenie ich za pośrednictwem dyrektywy, konieczna będzie ich transpozycja w formie krajowych aktów prawnych (ustawy / akty wykonawcze i administracyjne). Państwa członkowskie mają na to czas do 17 grudnia 2021 r. W stosunku do przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników przepisy muszą zostać wprowadzone do 17 grudnia 2023 r.

Zakres obowiązków wynikających z dyrektywy

Regulacje dyrektywy nałożą na przedsiębiorców cały szereg nowych obowiązków. Są to m.in.:

  • zapewnienie ochrony sygnalistom;
  • stworzenie wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (w tym takich, które pozwolą na zapewnienie anonimowości korzystającym z nich sygnalistom);
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań w przypadku zgłoszeń;
  • stworzenie procedur umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości podmiotom zewnętrznym.

 

Co istotne, przyjęte przez kraje członkowskie przepisy mogą mieć znacznie szerszy zakres niż sama dyrektywa. Biorąc pod uwagę mechanizmy pojawiające się w projekcie ustawy o jawności życia publicznego czy też w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, możemy przypuszczać, że polski ustawodawca pójdzie w stronę rozszerzenia unijnych regulacji.

Co więcej, nowe przepisy oprócz zobowiązania do wprowadzania wewnątrzorganizacyjnych regulacji postulują budowę kultury etycznej i świadomości sprzyjającej sygnalistom wśród członków organizacji. Nie są to działania, które można zrealizować „z dnia na dzień”, dlatego warto już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia unijnych przepisów.

Autor: Justyna Papież

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

justyna.papiez@olesinski.com

Autor: Szymon Kowalczyk

DZIAŁ PRAWNY

szymon.kowalczyk@olesinski.com