CIT-8 – nowy obowiązek dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia SSE lub decyzje o wsparciu

W czerwcu 2019 znowelizowana została ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wśród zmian wprowadzonych przez tę regulację znalazł się również nowy, dodatkowy obowiązek sprawozdawczy, dotyczący przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej.

W grupie zobowiązanych są również przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzje o wsparciu.

Zgodnie z ww. nowelizacją, beneficjenci korzystający z określonych form pomocy publicznej muszą ponownie przekazać organowi (razem z deklaracją, zeznaniem rocznym lub innym dokumentem, z których wynika wartość pomocy) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc [link do tego dokumentu w aktualnym brzmieniu znajduje się tutaj]

W tym roku po raz pierwszy do rocznych deklaracji o wysokości dochodu/straty (tj. do zeznań CIT-8) należy dołączyć wprowadzoną przez nowelizację aktualizację informacji.

Termin na złożenie deklaracji (a tym samym, również dodatkowego formularza) upływa 31 marca.

Jako uzasadnienie dla wprowadzenia powyższego obowiązku wskazuje się m.in. łatwiejszą weryfikację możliwości skorzystania przez beneficjenta z pomocy (tj. przykładowo zweryfikowanie, czy udzielona pomoc nie przekracza dopuszczalnych limitów).

Szczegółowy zakres informacji wymagających aktualizacji

Stosownie do ustawy, dane, które wymagają aktualizacji i zgłoszenia organowi, to:

– informacje dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

– informacje o otrzymanej pomocy publicznej zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

Dane te przekazuje się organowi we wskazanym już powyżej urzędowym formularzu – tj. formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oraz poprzez przekazanie sprawozdań finansowych.

Formularz powinien być składany wraz z wnioskami o udzielenie zezwolenia/wydanie decyzji o wsparciu i na tym etapie uzupełniany po raz pierwszy.

Z doświadczenia wiemy, że Specjalne Strefy Ekonomiczne w ramach przeprowadzanych rokowań/przetargów nie zawsze wymagały tych dokumentów (od 2016 r. było to powszechną praktyką, wcześniej pomimo istnienia obowiązku zgodnie z przepisami, wymagane było rzadko).

Składany wraz z deklaracją formularz powinien uwzględniać aktualne informacje dotyczące projektu inwestycyjnego.

Zakres przedstawianych w formularzu informacji jest szeroki i obejmuje tak strategiczne kwestie, jak: oświadczenie dotyczące braku zamknięcia zakładu w innym Państwie EOG, informacje dotyczącej sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz innych form pomocy, z których korzysta.

Forma wysyłki dokumentów

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z 6 marca 2020 r. ww. dane powinny stanowić załącznik do zeznania CIT-8. Na ten moment złożenie formularza jako załącznika do deklaracji CIT-8 w formie elektronicznej nie jest technicznie możliwe.

Formularz elektroniczny CIT-8 nie został bowiem odpowiednio dopasowany do nowego obowiązku – nie przewiduje on możliwości załączenia powyższego formularza informacji i sprawozdań. Nie ma więc możliwości, by te dodatkowe dokumenty dołączyć do wysyłanej elektronicznie deklaracji CIT-8.

Przedsiębiorcy muszą więc przesyłać je do organu w inny sposób, np. w formie pisemnej lub elektronicznie za pośrednictwem ePuap – choć tutaj mogą pojawić się wątpliwości). Stanowi to z pewnością dodatkową trudność techniczną i organizacyjną.

W przypadku pytań dotyczących opisanego obowiązku, nasi eksperci zajmujący się pomocą publiczną są do Państwa dyspozycji:

Justyna Korycka
partner | adwokat
justyna.korycka@olesinski.com

Bartosz Jeziorski
manager | radca prawny
bartosz.jeziorski@olesinski.com

Anna Hadasik
senior consultant | dział prawny
anna.hadasik@olesinski.com