Obligacje – coraz bliżej termin zgłaszania KDPW „starych” emisji

Ponad rok temu uchwalono przepisy wzmacniające nadzór nad rynkiem finansowym i ochronę inwestorów. Całkowitej zmianie uległy  zasady emisji i obrotu obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi i listami zastawnymi, które od 1 lipca 2019 r. muszą mieć formę zdematerializowaną (tzn. być zarejestrowane w depozycie KDPW, spółki upoważnionej przez KDPW lub firmę inwestycyjną).

Zgodnie z ustawą dematerializacja na nowych zasadach jest obowiązkowa tylko w przypadku papierów wyemitowanych po 1 lipca 2019 r. Choć do papierów wartościowych pochodzących z wcześniejszych emisji mają zastosowanie przepisy sprzed nowelizacji, emitenci mogli ubiegać się o ich zdematerializowanie. Oczywiście wiązać się to będzie z koniecznością dochowania wszystkich nowych wymogów (w tym np. ustanowienia agenta emisji).

Ustawa nałożyła jednak dodatkowy obowiązek na tych emitentów, którzy zdecydowali się na zachowanie dotychczasowej formy papierów wartościowych.

Do 31 marca 2020 r. emitenci i podmioty prowadzące ewidencję papierów wartościowych na starych zasadach, są zobowiązani przekazać KDPW informację o ich emisjach. Obowiązek ten obejmuje emisje prowadzone na starych zasadach, czyli dotyczące obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i listów zastawnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i które do tego dnia nie zostały umorzone.

Przepisy ustawy szczegółowo określają zakres danych, które powinna zawierać informacja o emisjach w odniesieniu do każdego z podanych rodzajów papierów wartościowych. Do KDPW powinny zostać przekazane następujące dane:

  • Oznaczenie emisji,
  • Liczba wyemitowanych papierów wartościowych,
  • Jednostkowa wartość nominalna,
  • Wysokość oprocentowania, jeśli zostało zastrzeżone,
  • Łączna wartość świadczeń z papierów wartościowych, jakie powinien spełnić emitent,
  • Terminy wykonania świadczeń przez emitenta,
  • Informacja, czy świadczenia są wymagalne i zostały wykonane przez emitenta, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

 

Informacja powinna być comiesięcznie aktualizowana w przypadku, gdy dane przestaną odpowiadać stanowi rzeczywistemu.

Choć na pierwszy rzut oka spełnienie obowiązku informacyjnego nie powinno być uciążliwe – służy mu platforma internetowa KDPW – to emitenci powinni pamiętać, że przed złożeniem informacji powinni uzyskać (także za pośrednictwem KDWP) unikatowy kod LEI. W przeciwnym razie złożenie informacji o emisji nie będzie możliwe.

Za niespełnienie obowiązku informacyjnego, a także za przekazanie KDPW nieprawdziwych danych, ustawa przewiduje dotkliwe sankcje finansowe. Na osobę uprawnioną do reprezentacji emitenta lub podmiotu prowadzącego ewidencję papierów wartościowych może zostać nałożona kara grzywny aż do 2 milionów złotych.

Dzięki wprowadzeniu tzw. obowiązku okresu przejściowego ustawodawca chciał zapewnić minimalny poziom ochrony i kontroli nad starymi emisjami papierów wartościowych. Trafnym wydaje się założenie, że wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji wszystkich papierów na raz może okazać się niewykonalne i nie przysłuży się zapewnieniu należytej ochrony dla uczestników rynku. Tym samym fakultatywna dematerializacja wzmocniona obowiązkiem informacji o starych emisjach może być dobrym rozwiązaniem pośrednim.

 

Autor: Jerzy Róg

SENIOR ASSOCIATE | RADCA PRAWNY | OW LEGAL

jerzy.rog@olesinski.com

Więcej