Tarcza 4.0 – finalna wersja gotowa do podpisania przez prezydenta

Sejm w wieczornym głosowaniu przyjął dziś (19.06) ostateczną treść ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przygotowanej przez resort Minister Jadwigi Emilewicz (tzw. Tarcza 4.0). Obecnie ustawa oczekuje już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Szerzej o założeniach Tarczy 4.0 pisaliśmy: TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wprowadzone przez Senat na ostatnim etapie prac nad projektem, które zostały również zaakceptowane przez Sejm:

  • Zmiana w zasadach rozliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP –wprowadzony został dwuetapowy mechanizm rozliczania przez wojewódzkie urzędy pracy wypłaconych świadczeń (nowy ust. 17b).
  • Utrzymanie możliwości ubiegania się o dofinansowana z FGŚP bez wprowadzania przestoju/redukcji wymiaru czasu pracy, ale z zachowaniem szeregu dodatkowych warunków, ograniczeń itp. – wprowadzone zmiany zmierzają do dostosowania procedury w tym zakresie do zasad obowiązujących do tej pory przy wnioskach o wsparcie z FGŚP. W pozostałym zakresie dotychczasowe zasady ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP nie zmieniają się istotnie.
  • Doprecyzowano przepis umożliwiający udzielanie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę bez uzgadniania terminów z pracownikiem – poprawka wprost wskazuje, że pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać.  W dalszym ciągu ta możliwość dotyczy tylko urlopu zaległego.
  • Wykluczono umowy agencyjne z zakresu regulacji wprowadzającej limit 10-krotności płacy minimalnej dla maksymalnej kwoty odszkodowania lub świadczenia wypłacanego w związku z „kryzysowym” rozwiązaniem takiej umowy.
  • Doprecyzowano zasady dotyczące zwalniania z obowiązku świadczenia pracy młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe.
  • Wprowadzono możliwość składania wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio przez zleceniobiorców, jeśli zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku.
  • Wprowadzono zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (art. 30g ustawy PIT i art. 24b ustawy CIT) dla przychodów za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  • Wprowadzono możliwość podejmowania przez jednostki samorządu decyzji o pomniejszaniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz niepobieraniu czynszu najmu lub dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie od nieruchomości z zasobu danej jednostki samorządu wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Doprecyzowano definicję powierzchni handlowej w przepisach dotyczących obniżki czynszu najmu w galeriach – pojęcie to oznacza w nich powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii”.

Spodziewamy się, że ustawa w większości wejdzie w życie jeszcze w tym tygodniu. W takim przypadku już w przyszłym tygodniu możliwe będzie m.in. składanie wniosków o dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy nie byli objęci redukcją wymiaru etatu lub przestojem ekonomicznym, jeżeli spełniona będzie przesłanka dotycząca spadku obrotów.

Autor: Marcin Czapiewski

SENIOR MANAGER marcin.czapiewski@olesinski.com Więcej