Ostatnie dni na skorzystanie z wygaszenia czynszu najmu w galeriach handlowych

Wkrótce miną 3 miesiące od kiedy możliwe stało się ponowne otwarcie sklepów w wielkopowierzchniowych galeriach handlowych po poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19. W związku z tym najemcy powierzchni handlowej w tych galeriach mają już tylko kilka dni, by skorzystać z ustawowego wygaszenia czynszów najmu w okresie, w którym sklepy były przymusowo zamknięte.

Zgodnie z art. 15ze tzw. specustawy dot. COVID-19[1], w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu.Oznacza to przede wszystkim, że najemcy lokali i powierzchni handlowych w dużych obiektach handlowych nie są zobowiązani do zapłaty czynszu za okres obowiązywania zakazu handlu.Zwolnienie z czynszu nie jest jednak bezwarunkowe. By móc z niego skorzystać, najemca powinien złożyć wynajmującemu „bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy”.

Zgodnie z przepisem, oferta powinna obejmować przedłużenie najmu o czas trwania ograniczeń w handlu i dodatkowe 6-miesięcy. Przedłużenie powinno odbywać się na dotychczasowych warunkach, co obejmuje w szczególności dotychczasowy czynsz najmu, ale również wszelkie inne postanowienia umowne. Taka oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Jeżeli najemca spóźni się z jej złożeniem lub w ogóle nie złoży oferty zgodnej z ustawą, to wynajmujący będzie mógł domagać się od niego zapłaty pełnego czynszu najmu za czas, kiedy obowiązywał zakaz handlu.

Zakaz handlu w galeriach został zniesiony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w sobotę 2 maja 2020 r., które weszło w życie z dniem ogłoszenia. Ponowne otwarcie sklepów stało się możliwe począwszy od poniedziałku 4 maja 2020 r. W praktyce może to rodzić problemy interpretacyjne dotyczące tego, od którego dokładnie dnia należy liczyć bieg 3-miesięcznego terminu do złożenia oferty. By uniknąć na tym tle sporów i zbędnych kosztów najemcy powinni działać jak najszybciej. Co istotne: zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 61 KC) oświadczenie uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. W konsekwencji najemcy przed upływem terminu powinni nie tylko wysłać stosowne oświadczenia, ale też upewnić się, że doszły one do wynajmujących tak, by mogli się oni z nimi zapoznać.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich najemców w galeriach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od prowadzonej działalności. W zw. z tym obejmują one nie tylko najemców prowadzących sklepy, ale również działalność usługową czy gastronomiczną.


[1] ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor: Piotr Olearczyk

SENIOR ASSOCIATE | ADWOKAT | OW LEGAL piotr.olearczyk@olesinski.com Więcej

Autor: Maciej Król

SENIOR MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL maciej.krol@olesinski.com Więcej