komunikacja z inwestorami

Identyfikacja akcjonariuszy i łatwiejsza komunikacja z inwestorami giełdowymi

Spółki giełdowe zyskały nowe narzędzia ułatwiające komunikację z akcjonariuszami. Co więcej, od 3 września 2020 r. mogą także zidentyfikować swoich inwestorów (akcjonariuszy) z imienia i nazwiska oraz pozyskać ich dane adresowe.

Wszystko za sprawą implementacji dyrektywy o zachęcaniu akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (tzw. Revised Shareholders Rights Directive lub SRD II), która wprowadza także odpowiednie zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (nowy dział IIIA.).

Dyrektywa ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy spółkami a akcjonariuszami i ma służyć zwiększeniu ich zaangażowania w funkcjonowanie spółek, np. poprzez możliwość przeprowadzania programów lojalnościowych.

Informacje przekazywane emitentowi

Od 3 września 2020 r. spółki giełdowe (których akcje są notowane na GPW) mogą wystąpić do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, banków) lub do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o udostępnienie danych akcjonariuszy.

Spółka otrzyma dostęp m.in. do takich danych jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa
  • dane adresowe
  • inne dane kontaktowe (np. e-mail o ile podano)
  • liczba i rodzaj akcji posiadanych przez akcjonariusza
  • data nabycia akcji.

KDPW opublikował już cennik usług świadczonych w tym zakresie (uchwała dostępna tutaj).

Czy spółka uzyska informację o każdym akcjonariuszu?

Tak. Polska, jak i wiele innych krajów UE, nie zdecydowała się na wprowadzenie żadnego ograniczenia co do progu uzyskania informacji o akcjonariuszach – emitenci mogą uzyskać informację w zakresie każdego akcjonariusza, bez względu na odsetek posiadanych akcji lub praw głosu.

Maksymalny próg przewidziany dyrektywą wynosił 0,5 %. Dla zainteresowanych, ESMA opublikowała komunikat z listą progów ustanowionych w poszczególnych krajach UE – informacja dostępna w komunikacie ESMA.

Brak benefitów dla NewConnect

Z niewiadomych powodów definicja spółki giełdowej wprowadzona do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obejmuje tylko spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Informacji o akcjonariuszach nie uzyskają więc spółki których akcje zostały dopuszczone do alternatywnego systemu obrotu, np. spółki z rynku NewConnect.

Informacje przekazywane akcjonariuszowi

Dyrektywa zapewnia także dodatkowe możliwości uzyskania informacji przez akcjonariusza, który będzie mógł m.in. uzyskać od pośrednika informację o swoich uprawnieniach na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na wniosek akcjonariusza pośrednicy będą także przekazywać emitentowi m.in. zawiadomienie o udziale akcjonariusza lub jego pełnomocnika w walnym zgromadzeniu. Dodatkowo po walnym zgromadzeniu akcjonariusz będzie mógł uzyskać potwierdzenie, że jego głosy zostały prawidłowo zarejestrowane i policzone przez spółkę.

KDPW jest gotowe

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych już dostosował swoje narzędzia do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II i wprowadził nowe rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych ze swoimi akcjonariuszami.

Aplikacja  internetowa  dla  emitentów  akcji  służąca  do  obsługi  walnych  zgromadzeń zapewni m.in. takie funkcje jak przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnych zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.

Nowa aplikacja dla emitentów oferuje również przeprowadzenie procesu identyfikacji akcjonariuszy spółki.

Więcej szczegółów na stronach KDPW.

Autor: Anna Czornik

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL anna.czornik@olesinski.com Więcej
Tagi:
,