prawo budowlane

Proces budowlany a COVID-19 – najważniejsze zmiany w przepisach cz.2

Kontynuujemy wątek najnowszych zmian w przepisach prawa budowlanego wywołanych przez pandemię COVID-19. W pierwszej części artykułu poruszaliśmy kwestię zwolnienia z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie. Dziś przyjrzymy się nowym przepisom dotyczącym inwestycji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Zawieszenie stosowanie przepisów prawa budowlanego do inwestycji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

28 października 2020 roku uchwalona została kolejna ustawa[1] zmieniająca liczne ustawy i wprowadzająca rozwiązania mające wspierać walkę z COVID-19 (podpisana przez Prezydenta 03 listopada 2020 roku). Spośród szeregu zmian przewidzianych tą ustawą z punktu widzenia inwestora i wykonawcy szczególnie istotny wydaje się dodany art. 46c ust. 3 – 7 dodany do ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku – o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do takich czynności jak:

  1. projektowanie
  2. budowa
  3. przebudowa
  4. remont
  5. utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych
  6. zmiana sposobu użytkowania

Nie stosuje się m.in przepisów:

  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie,
  3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wyłączenie stosowania wskazanych przepisów dotyczy jedynie czynności realizowanych w związku z przeciwdziałaniem epidemii, które realizowane będą przez podmioty wykonujące działalność leczniczą albo podmioty działające na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów, Ministra zdrowia lub Wojewody. Odstąpienie od stosowania przepisów bardzo przyśpieszy realizację procesu inwestycyjnego.

Ponadto skorzystanie z prawa do niestosowania przepisów wskazanych wyżej ustaw, uzależnione jest od dopełnienia procedury informacyjnej i uzyskania zgody Wojewody. Ustawa nie wprowadza jednak szczególnych postanowień dotyczących przesłanek udzielania zgody / odmowy przez Wojewodę. Nieprecyzyjne jest też użyte w ustawie określenie „w związku z przeciwdziałaniem epidemii”.

Wprowadzone rozwiązanie ma w zamyśle ułatwić wykonanie infrastruktury pomagającej przeciwdziałać COVID-19. Bardzo możliwe, że stosowanie tej instytucji będzie problematyczne zarówno dla organów administracji, jak i inwestorów/wykonawców. W końcu ostatnie miesiące pokazują, że działania podejmowane w oparciu o instrumenty, których celem jest walka z epidemią COVID-19, mogą niekiedy budzić wątpliwości co do ich rzeczywistego celu, tak jak np. w głośnej sprawie budowy osiedla w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota.

Ustawa przewidująca możliwość odstąpienia m.in. od przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, została podpisana przez Prezydenta w 03 listopada 2020 roku i obecnie oczekuje na ogłoszenie w dzienniku ustaw, jej postanowienia wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

W tej bezprecedensowej sytuacji wywołanej epidemią, ustawodawca próbuje nadążyć za zmieniającą się z dnia na dzień rzeczywistością – z różnym skutkiem. Bardzo możliwe, że to nie koniec zmian i w najbliższym czasie zostaną przygotowane nowe regulacje oraz ograniczenia znajdujące zastosowanie do inwestorów i wykonawców. Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych a w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.


[1]  Ustawa z dnia 28 października 2020 roku, o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Autor: Maciej Król

SENIOR MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL maciej.krol@olesinski.com Więcej

Autor: Szymon Gancewski

SENIOR ASSOCIATE | ADWOKAT | OW LEGAL szymon.gancewski@olesinski.com Więcej