Nowości w raportowaniu niefinansowym – projekt CSRD

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska zgłosiła projekt CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju). Zastąpi ona obecną dyrektywę z 2014 roku w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Jakich spółek dotyczą zmiany i co będą zawierać nowe raporty niefinansowe? Odpowiadamy w artykule.  

CSRD – najważniejsze zmiany

W założeniach dyrektywy znacznie rozszerzony zostaje katalog podmiotów zobowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Dotychczas obowiązek raportowania niefinansowego obejmował tylko spółki publiczne zatrudniające ponad 500 pracowników – na polskiej giełdzie to około 150 firm.  

Natomiast CSRD wprowadzi obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki – zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 roku. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.

Kolejną ważną zmianę jest wprowadzenie jednolitego europejskiego standardu raportowania oraz jego uproszczonej wersji dla mniejszych jednostek. Co więcej raporty ESG będą musiały podlegać audytowi (lecz niekoniecznie przez biegłego rewidenta), tak jak dzisiaj podlegają mu sprawozdania finansowe.

Raport niefinansowy w nowym wydaniu

A jak będzie wyglądać tworzenie raportu niefinansowego? Każda spółka objęta regulacjami będzie musiała przeprowadzić badanie istotności (metariality study) zgodne z zasadą dwukierunkowej istotności (double materiality perspective) a następnie przedstawić jego wyniki w raporcie. Ten przygotowywany będzie zgodnie z jednolitymi unijnymi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Będzie on częścią sprawozdania z działalności i będzie składał się z: trzech warstw wskaźników, trzech obszarów informacji oraz trzech tematów zagadnień.

Warstwy wskaźników obejmą:

  • Sector-agnostic indicators – wskaźniki jednolite dla wszystkich spółek
  • Sector-specific indicators – wskaźniki jednolite dla spółek z danej branży
  • Entity-specific indicators – wskaźniki określone dla danej spółki do raportowania informacji nie objętych pozostałymi wskaźnikami

Obszary informacji dzielić się będą na:

  • Obszar strategiczny, który obejmie m.in. takie zagadnienia jak: model biznesowy, strategia rozwoju, ryzyka, zagrożenia i szanse, wpływ na poszczególne rodzaje kapitału, ład zarządczy, w tym nadzór nad kwestiami ESG
  • Polityki i strategie dotyczące poszczególnych tematów, ustalone przez spółkę cele oraz plany działań do ich realizacji
  • Efekty zrealizowanych działań i ich odniesienie do zakładanych celów

W raporcie niefinansowym znaleźć powinny się również tematy obejmujące następujące zagadnienia:

  • zagadnienia środowiska naturalnego, w których skład wchodzą kwestie przeciwdziałania zmianom klimatu, adaptacji do tych zmian, ochrony zasobów wodnych, gospodarki cyrkularnej, zanieczyszczeń, bioróżnorodności i ekosystemów
  • zagadnienia społeczne, czyli m.in. równe szanse, równość wynagrodzeń, szkolenia, inkluzywność, warunki pracy, BHP, wynagrodzenia, dialog z pracownikami, dbałość o przestrzeganie praw człowieka
  • zagadnienia ładu korporacyjnego i zarządczego obejmujące rolę zarządu i rady nadzorczej w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem, etykę, kulturę korporacyjną, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, relacje polityczne i lobbing, relacje z partnerami biznesowymi, systemy kontroli i zarządzania ryzykiem

Przygotowanie do zmian w zakresie raportowania niefinansowego

Dla spółek, które już raportują informacje niefinansowe przygotowanie się do nadchodzących zmian obejmie przeprowadzenie badania istotności zgodnie z zasadą dwukierunkowej istotności, przejrzenie i wprowadzenie modyfikacji do systemu gromadzenia i konsolidacji danych ESG oraz przejrzenie funkcjonujących polityk i strategii w obszarze ESG i w razie potrzeby, dokonanie ich aktualizacji.

Natomiast spółki, które wcześniej nie raportowały informacji niefinansowych powinny przeprowadzić badanie istotności połączone z identyfikacją ryzyk, zagrożeń i szans oraz zbudować system gromadzenia i konsolidacji danych ESG. Następnie warto opracować i wprowadzić (lub przy tej okazji zaktualizować) w spółce strategię zrównoważonego rozwoju i jak najwcześniej przygotować próbnie raport roczny, aby komfortowo wyczekiwać nowego obowiązku w kolejnym roku.

Raporty niefinansowe są dokumentem o tyle ciekawym, że często wpisują się w element szerszej strategii przedsiębiorstwa, która nie wynika z obowiązków prawnych. Niejednokrotnie co najmniej zalążki strategii zrównoważonego rozwoju są przecież wdrożone w organizacjach, które nie mają jeszcze obowiązku sprawozdawczego. Warto już teraz wykorzystać tę wewnętrzną potrzebę posiadania takiej strategii i śmiało podjąć próbę raportowania, mając na względzie choćby wizerunkowe korzyści takiego działania.

Będziemy informować o postępach prac legislacyjnych w tym zakresie na blogu i w naszym newsletterze.

Autor: Tomasz Wróblewski

SENIOR MANAGER | ADWOKAT | OW LEGAL tomasz.wroblewski@olesinski.com Więcej