Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER)

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER) – nowe przeznaczenia pomocy wyłączone z obowiązku notyfikacji

23 lipca 2021 r. Komisja przyjęła tzw. ukierunkowaną zmianę rozporządzenia ogólnego w sprawie wyłączeń blokowych (z ang. GBER), czyli rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Rozporządzenie to umożliwia państwom członkowskim udzielanie pomocy publicznej bez konieczności uprzedniego dokonywania notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ostatnie zmiany stanowią trzecią nowelizację rozporządzenia. Pierwsza nowelizacja z 2017[1] r. rozszerzyła zakres rozporządzenia o nowe przeznaczenia pomocy: dla portów i małych lotnisk, a także wprowadziła pewne uproszczenia w dotychczasowych regułach (m. in. podwyższyła wartość pomocy dla projektów w sektorze kultury).

Na mocy drugiej nowelizacji z 2020[2] r. przedłużono okres obowiązywania regulacji do końca 2023 r. (pierwotnie do 31 grudnia 2020 r.) oraz wprowadzono dostosowanie niektórych reguł w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (w tym wyjątek od zakazu udzielania pomocy przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej).

Aktualna, trzecia nowelizacja – pierwotnie ukierunkowana wyłącznie na zapewnienie spójności przepisów GBER z nowymi, wieloletnimi ramami finansowymi (ang. MFF – Multiannual Financial Framework) – rozszerza zakres stosowania GBER na dodatkowe przeznaczenia pomocy, w tym pomoc na infrastrukturę do ładowania lub tankowania pojazdów niskoemisyjnych oraz pomoc na sieci ruchome 4G i 5G oraz ciekawostka – pomoc na bony łączności  (dla konsumentów w celu ułatwienia telepracy i nauki zdalnej).

Najistotniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach GBER (w tym nowe przeznaczenia pomocy) zostały przedstawione w poniższej Tabeli.

Z zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że to nie ostania zmiana GBER. Jeszcze w tym roku KE planuje kolejne rozszerzenie zakresu rozporządzenia o przeznaczenia pomocy, które wspierać będą praktyczną realizację założeń unijnego Zielonego Ładu (ang. Green Deal) oraz twin transition.

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014, Dz. Urz. UE L 156 z dnia 20.06.2017 r., str. 1-18.

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań, Dz. Urz. UE L 215, z dnia 07.07.2020, str. 3–6.