Świadczenia dla pracowników – podatkowe wątpliwości po latach nadal nierozwiązane

Najnowsze orzeczenia sądów i interpretacje organów podatkowych wskazują, że kwestie opodatkowania świadczeń pracowniczych w dalszym ciągu budzą wątpliwości. Pracodawcy powinni zachować jeszcze większą ostrożność przy ocenianiu podatkowych skutków pozapłacowych świadczeń pracowniczych. 

Zwalniamy czy nie zwalniamy? 

Generalnie PITem nie są objęte świadczenia wprost zwolnione z opodatkowania i które pracodawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z odrębnymi przepisami, jak np. posiłki profilaktyczne w określonych przypadkach.  

Problematyczne było (i nadal jest) podejście fiskusa do świadczeń, wobec których przepisy wprost nie przewidują zwolnienia (jak np. kwestia finansowania noclegów pracownikom czy posiłków innych niż profilaktyczne).  

W dalszym ciągu wątpliwością jest, czy dane świadczenie stanowi korzyść dla pracownika, czy dla pracodawcy. Pracodawcy często przedstawiają solidne argumenty za zwolnieniem danego świadczenia z opodatkowania, z którymi często jednak nie zgadzają się organy. Stawia to płatników w dość niepewnej pozycji względem obowiązków skarbowych. 

Gdzie Trybunał nie może… 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 7/13) już w 2014 roku sformułował „regułę kciuka”, która miała pomóc w ocenie zasadności opodatkowania lub zwolnienia z opodatkowania różnych świadczeń przyznawanych pracownikom.  

Praktyka i czas pokazały jednak, że wątpliwości pozostały i niektóre wyroki lub interpretacje zwyczajnie nie stosują wykładni przedstawionej przez Trybunał Konstytucyjny, co tylko pogłębia chaos interpretacyjny. Dlatego samo kierowanie się regułami przedstawionymi przez Trybunał nie wystarczy i należy każdorazowo weryfikować najświeższe stanowisko sądów i organów podatkowych. 

Na przykład w jednym ze swoich najnowszych orzeczeń (II FSK 167/19), w stosunku do mieszkania zapewnianego okresowo członkowi zarządu (niebędącemu w podróży służbowej) w celu właściwego wykonywania obowiązków dla pracodawcy mającego biura w różnych miejscach, NSA wprost stwierdził, że linia orzecznicza nie jest stała i że takie świadczenie, w analizowanym przypadku, podlega opodatkowaniu, ponieważ stanowi korzyść dla tej osoby, a nie dla pracodawcy. 

… tam interpretacje pośle 

Pracodawca musi się więc liczyć z tym, że stanowisko Fiskusa jest dość chwiejne, a postępowanie względem opodatkowania niektórych świadczeń pracowniczych musi być skrupulatnie weryfikowane. Wymaga to zatem analizy i oceny funkcjonujących w przedsiębiorstwie pozapłacowych benefitów i przygotowania się na ewentualne surowsze podejście Skarbówki. 

Najbezpieczniejszą opcją dla pracodawcy jest skonfrontowanie interpretacji przepisów z organem, a więc uzyskanie interpretacji podatkowej

Na samym opodatkowaniu może się nie skończyć. Z reguły to, co jest opodatkowane, zasługuje też na oskładkowanie. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni również brać pod uwagę właściwe rozliczenie świadczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tej materii również można ubiegać się o uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów w indywidualnych sprawach. 

Autor: Piotr Mamiński

Autor: Maksymilian Chlebosz