Unia Europejska wspiera wodór – nadchodzą zmiany w prawie pomocy publicznej

Unia Europejska stawia państwom członkowskim ambitne cele w zakresie obniżenia emisyjności i ochrony klimatu. W związku z tym Komisja Europejska zdecydowała się na rozszerzenie zakresu rozporządzenia 651/2014 i wprowadzenie warunków zgodności pomocy na wytwarzanie wodoru.

Dlaczego wodór?

Zgodnie z Komunikatem Komisji dotyczącym strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – wodór może przyczynić się do dekarbonizacji znacznej części zużycia energii w UE, stanowi jednak niewielką część unijnego koszyka energetycznego. Wodór odgrywa również znaczącą rolę w realizacji celów między innymi Europejskiego Zielonego Ładu. Mając na uwadze trudności w rozwinięciu się ekosystemu wodorowego w Europie, KE wskazała na konieczność współpracy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych na wszystkich szczeblach.

Na co będzie można otrzymać pomoc publiczną?

W obszarze projektów wodorowych dostępne będą następujące rodzaje wsparcia:

 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu;
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania wodoru;
 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych/bezemisyjnych oraz doposażenie pojazdów;
 • pomoc operacyjna na promowanie energii z wodoru odnawialnego, w tym w instalacjach działających na małą skalę;
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną.

Infrastruktura energetyczna w przypadku wodoru obejmuje:

 • rurociągi przesyłowe do transportu wodoru oraz do lokalnej dystrybucji wodoru;
 • podziemne obiekty magazynowe;
 • obiekty służące do przesyłania, odbioru, magazynowania oraz regazyfikacji lub rozprężenia wodoru w celu wprowadzenia do sieci;
 • wszelkie urządzeniu lub instalacje istotne dla pewnej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji instalacji wodorowej.

Na ile pomocy publicznej mogą liczyć przedsiębiorcy?

W zależności od rodzaju projektu/programu pomocy, rozporządzenie określa maksymalne progi, do których organy krajowe mogą udzielać pomocy przedsiębiorcom.

Przewidziana jest:

 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu – 20 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania wodoru – 20 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt, natomiast w przypadku programów pomocy – średni roczny budżet 150 mln euro
 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych/bezemisyjnych oraz doposażenie pojazdów – 20 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny
 • pomoc inwestycyjna na promowanie energii elektrycznej z wodoru odnawialnego – 20 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny
 • pomoc operacyjna na promowanie energii z wodoru odnawialnego, w tym w instalacjach działających na małą skalę – 20 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt oraz 250 mln euro rocznie w przypadku programów pomocy
 • pomoc na infrastrukturę energetyczną – 70 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt

Nadal trwają konsultacje publiczne projektowanych zmian. Państwa członkowskie i zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi do 8 grudnia 2021.

Autor: Maria Rudzińska

Autor: Katarzyna Pamuła-Wróbel

DIRECTOR | OW STATE AID katarzyna.pamula@olesinski.com Więcej